ရဟန္းခံၿပီးေသာ္လည္း လူခြ်တ္ထုိက္သူ ( ၁၁ )ေယာက္ႏွင့္ ရဟန္းမခံသင့္သူမ်ား


 ၁။ ပ႑က - ပ႑ဳပ္ ဆုိတာ ပုံမွန္ ေယာက်ၤားစိတ္မရွိသူ မစို မေျခာက္မ်ား၊
၂။ ေထယ်သံ၀ါသက - ကိုယ့္ဘာသာ ဦးေခါင္းရိတ္ သကၤန္းပတ္ကာ သာမေဏအစစ္ပုံစံ၊ ရဟန္းအစစ္ပုံစံ အေယာင္ ေဆာင္ဖူးသူ၊ ရဟန္းမ်ားႏွင့္ အတူတူ စားေသာက္ေနထုိင္ေလ့ရွိသူ၊

၃။ တိတိၳိယပကၠ ႏၲက - အစပထမ ရဟန္းေဘာင္မွ အျခားဘာသာသို႔ေျပာင္းလဲသြားၿပီး ေနာက္တဖန္ ရဟန္း
ေဘာင္၀င္လာသူ၊
၄။ တိရ စၧာန - လူေယာင္ဖန္ဆင္းႏိုင္ေသာ  နတ္၊ နဂါးမ်ား၊ ဂဠဳန္မ်ားစသည့္ တိရိ စၧာန္မ်ား၊

၅။ မာတုဃာတက -  အေမကို သတ္ဖူးသူ၊
၆။ ပိတု ဃာတက - အေဖကို သတ္ဖူးသူ၊
၇။ အရဟ ႏၲဃာတက - ရဟ ႏၲာမေထရ္တပါးပါးကို သတ္ဖူးသူ၊
၈။ ဘိကၡဳနီ ဒူသက - ဘိကၡဳနီတပါးပါးကုိ ဖ်က္ဆီးအႏိုင္က်င့္ဖူးသူ၊

၉။ သံဃေဘဒက - သံဃာကို သင္းခြဲေသာသူ၊
၁၀။ ေလာဟိတုပၸါဒက - သက္ေတာ္ထင္ရွား ဘုရားရွင္ကုိ ေသြးစိမ္းတည္ေအာင္ျပဳလုပ္သူ၊
၁၁။ ဥဘေတာဗ်ဥၨနက - ဥဘေတာဗ်ည္း ဆုိတာ ေယာက်ၤားအဂၤါ၊ မိန္းမအဂၤါ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး ပါသူ၊

အထက္ပါ ( ၁၁ ) ေယာက္တုိ႔အား မည့္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ် ရဟန္းခံမေပးရပါ၊ အကယ္၍ သံဃာက မသိလို႔ ရဟန္း ခံ ေပး ၿပီး သား ျဖစ္လ်င္ေတာင္  ရဟန္းအသြင္ ဖ်က္ ကာ လူထြက္ေစရမည္၊ လူခြ်တ္ခိုင္းရမည္။

ေနာက္တဖန္ …
၁၂။ အႏုပဇၥ်ာယက - ရဟန္ခံေပးမည့္ တာ၀န္ခံ ဥေပဇၥ်ာယ္ဆရာ မရွိသူ၊
၁၃။  သံဃုပဇၥ်ာယက - ဥေပဇၥ်ာယ္ ရွိေသာ္လည္းတပါးတည္းမဟုတ္ပဲ သံဃာအမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနသူ၊
၁၄။ ဂဏုေပဇၥ်ာယက -  ဂိုဏ္းသံဃာဟူေသာ ဥေပဇၥ်ာယ္ ရွိသူ၊

၁၅။ ဆရာဥေပဇၥ်ာယ္သည္ ပ႑ဳပ္အေျခာက္ျဖစ္ေနလ်င္၄င္း၊ အသြင္ခိုးဖူးသူ ျဖစ္ေနလ်င္၄င္း၊  တိရိ စၧာန္ဇာတ္ ျဖစ္ ေနလ်င္၄င္း၊ ပဥၥာနႏၱရိယကံႀကီး ၅ပါး တြင္ တပါးပါး က်ဴးလြန္ဖူးသူျဖစ္လ်င္၄င္း၊ ဥဘေတာ ဗ်ညး္ျဖစ္ေနလ်င္၄င္း ရဟန္းခံ မေပးေကာင္းပါ၊ ( အေရအတြက္မ်ားေသာ္လည္း အဂၤါတပါးသာ ယူရပါမည္ )

၁၆။ အပတၱက - ကိုယ္ပိုင္ သပိတ္ မရွိေသးသူ၊
၁၇။ အစီ၀ရက - ကိုယ္ပိုင္ သကၤန္း မရွိေသးသူ၊
၁၈။ အပတၱ စီ၀ရက - ကိုယ္ပိုင္ သပိတ္ေရာ သကၤန္းပါ မရွိေသးသူ၊

၁၉။  ယာစိတက ပတၱ - ကိုယ္ပိုင္မဟုတ္ပဲ သူတပါးဆီက ေခတၱငွါးရမ္းထားေသာ သပိတ္ျဖင့္ ရဟန္းခံ လိုသူ၊
၂၀။ ယာစိတက စီ၀ရက - ခဏငွါးထားေသာ သကၤန္းျဖင့္ ရဟန္းခံလိုသူ၊
၂၁။ ယာစိတက ပတၱစီ၀ရက - ခဏငွါးထားေသာ သပိတ္ သကၤန္း ၂ မ်ိဳးလုံးျဖင့္ ရဟန္းခံလိုသူ၊

အထက္ပါ နံပါတ္စဥ္ ( ၁၂ ) မွ   ( ၂၁ ) အထိ သာသနာ႔ေဘာင္ ၀င္လိုသူမ်ားသည္ ရဟန္းခံလ်င္ ရဟန္း ျဖစ္၏၊ သို႔ပါ ေသာ္ လည္း ဆရာဥေပဇၥ်ာယ္ျဖစ္ေသာ ဆရာေတာ္မွာ ဒုကၠဋ္အာပတ္ သင့္၏။

က်မ္းကိုး။   ။ န ဥပသမၸာေဒတေဗၺက ၀ီသတိ၀ါရ
မဟာခႏၶက၊ ၀ိနည္း မဟာ၀ါပါဠိေတာ္၊ ၀ိနယပိဋက၊