ဘုုရားစင္ကို ဘုုရားစင္လို႕ မေခၚေကာင္းဘူးတဲ့လား


* ဘုုရားကိုု စင္ေလးနဲ႔ တင္ျပီးကိုုးကြယ္တာကိုု ဘုုရားစင္...*

* ဘုုရားကုုိ အခန္းတစ္ခန္း သီးသန္႔ဖြဲ႕ျပီး ကုုိးကြယ္တာမ်ဳိးက်ေတာ့ ဘုုရားခန္း *

* ဘုုရားကုုိ ေက်ာင္းေဆာင္ေလး တစ္ေဆာင္သီးသန္႔ ထားျပီး ကိုုးကြယ္တာမ်ဳိးက်ေတာ့ ဘုုရားေက်ာင္း...* အသီးသီး ေခၚဆုုိၾကပါတယ္...။

ခုုေခတ္ေတာ့ တခ်ဳိ႕ က ဘုုရားစင္လုုိ႔ မေခၚေကာင္းဘူး... နတ္စင္နဲ႔ အေခၚအေဝၚတူေနလုုိ႔ ဘုုရားေက်ာင္းလုုိ႔ ေခၚရမယ္... ဆုုိတဲ့ အယူအဆတစ္ရပ္ ေပၚလာပါတယ္...။