သခၤ်ဳိင္းႏွင္ ့တူေသာ ပုဂၢိဳလ္ အျပစ္ ၅-မ်ိဳး


ရဟန္းတုိ႔ ! သခၤ်ဳိင္း အျပစ္ ၅-မ်ိဳးဟူသည္မွာ - 
၁။ မစင္ၾကယ္။
၂။ မေကာင္းေသာ အနံ႕ရွိသည္။
၃။ ေဘးဘ်မး္ ရွိသည္။
၄။ သရဲ သဘက္တုိ႔ ေနရာျဖစ္သည္။
၅။ လူေပါင္းမ်ားစြာ၏ ငိုေၾကြးရာျဖစ္သည္။

ဤအတူသာလွ်င္ - သခၤ်ဳိင္းႏွင္ ့တူေသာ ပုဂၢိဳလ္ အျပစ္ ၅-မ်ိဳးဟူသည္မွာ -

သခၤ်ဳိင္ႏွင့္ တူေသာ ပုဂၢိဳလ္အတြက္

၁။ မစင္ၾကယ္ ဟူသည္မွာ -
ကာယကံ, ၀စီကံ, မေနာကံ မစင္ၾကယ္ျခင္းပင္တည္း။
၂။ မေကာင္းေသာ အနံ႕ရွိသည္ ဟူသည္မွာ -
သူ၏ မေကာင္းသတင္း ထြက္ျခင္းပင္တည္း။
၃။ ေဘးဘ်မ္းရွိသည္ ဟူသည္မွာ -
သီလကို ခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏုိးၾကသည့္ သီတင္သံုးေဖာ္တုိ႔က ေ၀းစြာ   ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းပင္တည္း။
၄။ သရဲ သဘက္တုိ႔ ေနရာျဖစ္သည္ ဟူသည္မွာ -
ကာယ, ၀စီ, မေနာကံ မစင္ၾကယ္သူ၏ သေဘာတူ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔ႏွင့္ အတူ ေနျခင္းပင္တည္း။
၅။ လူေပါင္းမ်ားစြာ၏ ငိုေၾကြးရာျဖစ္သည္ ဟူသည္မွာ -
“ငါတုိ႔ သူႏွင့္ အတူ ေနရျခင္းသည္ စိတ္ဆင္းရဲဖုိ႔ ေကာင္းသည္” ဟု သီလခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူတုိ႔က ထုိမစင္ၾကယ္သူကို ရူတ္ခ်ျခင္း ပင္တည္း။

ေဆာင္ - မစင္ၾကယ္ေတာင္း၊ မေကာင္းနံ႕ထြက္၊ သဘက္ေနရာ၊ ေဘးမ်ားစြာရွိ၊ ငိုသည့္ ေနရာ၊ ဤငါးျဖာ မွန္စြာ သခၤ်ဳိင္းအျပစ္မ်ား။

( သိ၀ထိကသုတ္ )
.............................