ပရိတ္ရြတ္ဆိုျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ရွိသင့္သည့္ အဂၤါရပ္မ်ား


(ဘဒၵႏၲ ၀ါယမသာရ ေျဖဆိုသည္)

(ေမး) (ပရိတ္ရြတ္ရာ၌)
အရွင္ဘုရား၊ ပရိတ္ကို အသံထြက္ မရြတ္ဆိုဘဲ စိတ္ထဲက ရြတ္ဆိုျခင္းသည္ အက်ိဳးအတူတူ ရ-မရ သိလိုပါသျဖင့္ ေမတၱာေရွ႔ထား၍ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါရန္ ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။
(ဦးေမာင္ဦး-ေတာင္ငူ)

(ေျဖ) ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားသည္ ရြတ္ဖတ္နာယူဖို႔ရန္ အဓိကျဖစ္ပါသည္။ ရြတ္ဖတ္နာယူရာ၌ပင္ ရြတ္ဖတ္သူ၏အဂၤါႏွင့္ နာယူသူ၏တို႔အဂၤါမ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္ အဂၤါတခုအေနျဖင့္ ပုဒ္၊ ပါဌ္၊ အကၡရာ ပီသမွန္ကန္ေအာင္ ရြတ္ဆိုရမည္ဟု ပါရွိသျဖင့္ ရြတ္ဖတ္မွသာ ပရိတ္အက်ိဳးတရား အျပည့္အ၀ ရႏိုင္ပါသည္။ စိတ္ျဖင့္ (ႏွလံုးသြင္း ဆင္ျခင္ျခင္းျဖင့္) တရားႏွလံုးသြင္း ဆင္ျခင္ေသာ မေနာကံကုသိုလ္ ျဖစ္ပါသည္။
ပုဒ္၊ ပါဌ္၊ အကၡရာ ပီသမွန္ကန္ေအာင္ ရြတ္ဆိုပါေလ။

ရြတ္ဖတ္သူတို႔၏ အဂၤါ ၃-ခ်က္ကား-
(၁) ပုဒ္၊ ပါဌ္၊ အကၡရာ ပီသမွန္ကန္ေအာင္ ရြတ္ဆိုျခင္း။
(၂) အနက္ အဓိပၸါယ္ကို သိရွိနားလည္ျခင္း။
(၃) ပရိတ္နာယူသူတို႔အေပၚ ေမတၱာကရုဏာရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

နာယူသူတို႔၏ အဂၤါ ၃-ခ်က္ကား-
(၁) ပဥၥာနႏၲရိယကံႀကီး ၅-ပါးမွ လြတ္ကင္းျခင္း။
(၂) နိယတမိစၧာဒိ႒ိ အယူမွား မရွိျခင္း။
(၃) ပရိတ္တရားေတာ္ကို အေလးအနက္ ယံုၾကည္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။
ဤအဂၤါ ၆-ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုမွ ပရိတ္တန္ခိုးေတာ္ ထက္ျမက္ပါသည္။
....................................