ဘုုရားစင္ကို ဘုုရားစင္လို႕ မေခၚေကာင္းဘူးတဲ့လား


* ဘုုရားကိုု စင္ေလးနဲ႔ တင္ျပီးကိုုးကြယ္တာကိုု ဘုုရားစင္...*

* ဘုုရားကုုိ အခန္းတစ္ခန္း သီးသန္႔ဖြဲ႕ျပီး ကုုိးကြယ္တာမ်ဳိးက်ေတာ့ ဘုုရားခန္း *

* ဘုုရားကုုိ ေက်ာင္းေဆာင္ေလး တစ္ေဆာင္သီးသန္႔ ထားျပီး ကိုုးကြယ္တာမ်ဳိးက်ေတာ့ ဘုုရားေက်ာင္း...* အသီးသီး ေခၚဆုုိၾကပါတယ္...။

ခုုေခတ္ေတာ့ တခ်ဳိ႕ က ဘုုရားစင္လုုိ႔ မေခၚေကာင္းဘူး... နတ္စင္နဲ႔ အေခၚအေဝၚတူေနလုုိ႔ ဘုုရားေက်ာင္းလုုိ႔ ေခၚရမယ္... ဆုုိတဲ့ အယူအဆတစ္ရပ္ ေပၚလာပါတယ္...။


ဒီေနရာမွာ ေျပာစရာရွိတာက အခန္းတစ္ခန္း သီးသန္႔ထားျပီး ကုုိးကြယ္တဲ့ အခန္းေလးနဲ႔၊ အေဆာင္ေလးတစ္ေဆာင္ သီးသန္႔ ေဆာက္ျပီး ကိုုးကြယ္တဲ့ ဘုုရားသီတင္းသုုံးရာ ဂႏၶကုုဋီေလးေတြကိုုေတာ့ ဘယ္သူမွ ဘုုရားစင္လုုိ႔ ေခၚမွာ မဟုုတ္ပါဘူး၊ ဘုုရားခန္း၊ ဘုုရားေက်ာင္း...လုုိ႔ပဲ ေခၚၾကမွာပါ။

သုုိ႔ေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕ အိမ္မ်ားမွာ က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္းေနရာ မရွိတဲ့ အတြက္ ဘုုရားရွင္ကိုု စင္ေလးနဲ႔ပဲ တင္ျပီး ပူေဇာ္ၾကရပါတယ္၊ ဒါမ်ဳိးက်ေတာ့ ဘုုရားစင္လုုိ႔ပဲ ေခၚၾကမွာပါ...။

တကယ္ေတာ့ ဘုုရားစင္၊ ဘုုရားေက်ာင္း၊ ဘုုရားခန္းဆုုိတာေတြဟာ အမည္ပညတ္မ ွ် သာျဖစ္ျပီး အႏွစ္သာရကေတာ့ ကုုိးကြယ္ဆည္းကပ္မႈသာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုုယ္က ေနရာက်ယ္က်ယ္ မရွိလုုိ႔ စင္ေလးနဲ႔ပဲ ကုုိးကြယ္ထားျပီး၊ အမည္ကိုုလည္း ဘုုရားစင္လုုိ႔ပဲ ေခၚပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဘုုရားကုုိ သက္ရွိထင္ရွား ဘုုရားလုုိ႔ပဲ စိတ္မွာမွန္းျပီး ဆြမ္း၊ ပန္း၊ ေရခ်မ္း အျမဲမျပတ္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းေနမယ္...ဆုုိရင္...

* သေမ စိေတၲ သမံ ဖလံ... ၾကည္ညိဳတဲ့ စိတ္တူတဲ့ အတြက္ တူညီတဲ့ အက်ဳိးေပးမွာပါ...* 

ဘုုရားကုုိ စင္နဲ႔ ကိုုးကြယ္ထားတယ္၊ ေခၚတာေတာ့ ဘုုရားစင္လုုိ႔ မေခၚဘူး၊ ဘုုရားေက်ာင္းလုုိ႔ေတာ့ ေခၚပါရဲ႕၊ ဒါေပမယ့္ ဘုုရားကိုု ဆြမ္းမွ မွန္မွန္ မကပ္ဘူးဆုုိရင္... ဘာအက်ဳိးမွ ရမွာမဟုုတ္ပါဘူး။ 

ဘုုရားစင္လုု႔ိပဲ ေခၚေခၚ၊ ဘုုရားေက်ာင္းလုုိ႔ပဲ ေခၚေခၚ၊ ဘုုရားခန္းလုုိ႔ပဲ ေခၚေခၚ တကယ္ၾကည္ညိဳတဲ့ အႏွစ္သာရကသာ အဓိကက်ပါတယ္၊ အေခၚအေဝၚဟာ အေပၚယံ ပညတ္မ ွ်သာ ျဖစ္ျပီး ေကာင္းက်ဳိး၊ ဆုုိးက်ဳိးအတြက္ သိပ္ျပီးအေထာက္အပံ့ မျဖစ္လွပါဘူး။

လုုိရင္းကေတာ့ ......
အခန္းနဲ႔ ကိုုးကြယ္ရင္ ဘုုရားခန္း...
အေဆာင္နဲ႔ ကိုုးကြယ္ရင္ ဘုုရားေက်ာင္းေဆာင္...
စင္နဲ႔ ကိုုးကြယ္ရင္ ဘုုရားစင္... ေခၚႏုုိင္ပါတယ္..။

ဘယ္လုုိပဲ ေခၚေခၚ ကုုသုုိလ္စိတ္နဲ႔ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္မႈသာ လုုိရင္းပါ...။


( အရွင္ေတဇာနႏၵ - ေရႊဘုုန္း - 3. Oct. 2013 )

.............................
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=648266391872048&set=at.194476147251077.46800.100000660786685.718192122&type=1&theater
 မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။