အစဲြေပ်ာက္ကင္းနည္း


ျပႆနာ = တပ္မက္ျခင္း ။
ေမးေလ်ွာက္သူ = ရဟန္းတစ္ပါး ။

အခါးတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔အား အတၱစဲြ မထားၾကဖို႔ တပ္ျခင္းကင္းေၾကာင္း တရားကို ေဖာင္ကို ဥပမာတင္စား၍ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏ ။

လူတစ္ေယာက္သည္ ခရီးသြားေလ၏ ။လမ္း၌ ျမစ္ႀကီးတစ္ခုခံေန၍ ခက္ေနသည္ ။ ထိုအခါ ထိုသူသည္ တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရွိေရးအတြက္ ေဖာင္တစ္ခုကို ဖဲြ႕၍ကူး၏ ။ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ေရာက္သြားေလၿပီ ။


တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ေရာက္သြားေလေသာအခါ " ဤေဖာင္သည္ ငါ့အား ေက်းဇူးမ်ားလွေပသည္ " ဟူ၍ ထိုသူသည္ ေဖာင္ကို ေခါင္းေပၚတင္၍ ႐ြက္ထားခဲ့ေသာ္ ေဖာင္၌ ျပဳဖြယ္ကိစၥကို ျပဳမည္မမည္ ။ ထိုေဖာင္ကို ကုန္းေပၚ၌ ဆယ္တင္ထားခဲ့ျခင္း ၊ သို႔မဟုတ္ ေရ၌ေမ်ွာျခင္းျပဳလုပ္ေသာ္သာ ျပဳသင့္ေသာကိစၥကို ျပဳသည္မည္၏ဟု ေဟာေတာ္မူၿပီးလ်ွင္ -

အို - ရဟန္းတို႔ ၊ ဤအတူပင္ ငါသည္ ေဖာင္ဥပမာကို ေဟာေတာ္မူ၏ ။ ထြက္ေျမာက္ဖို႔သာျဖစ္သည္ ။ စြဲယူဖို႔မဟုတ္ ။ ရဟန္းတို႔ ၊ ေဖာင္ ဥပမာကိုသိရေသာ သင္တို႔သည္ တရားတို႔ကိုပင္ စြန္႔ပယ္ၾကရကုန္မည္ ၊ မတရားကိုကား ဆိုဖြယ္မရွိကုန္ ။

အို - ရဟန္းတို႔ ၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရား၌ ဆံုးမယဥ္ေက်းၿပီးေသာ ငါ၏တပည့္သားေတာ္သည္ကား ရုပ္ ၊ နာမ္ ၊ ဝတၳဳအစုစုတို႔ကို " ငါ့ဟာ ၊ ငါ ၊ ငါ့ကိုယ္ဟု အတၱစဲြမ်ားျဖင့္ မၾကည့္္ရႈ ၊ ငါ့ဟာ မဟုတ္ ၊ ငါမဟုတ္ ၊ ငါ့ကိုယ္မဟုတ္ " ဤသို႔ရႈၾကည့္ဆင္ျခင္လ်က္ တစ္စံုတစ္ရာကိုမ်ွ မတပ္မက္ေခ် ။ မစဲြလန္းေခ် ။

ဤသို႔ ေဟာေတာ္မူေလရာ တရားနာေနေသာ ရဟန္းတစ္ပါးက ဤသို႔ေမးေလ်ွာက္ေလ၏ ။

ေမး ။ ။ ျမတ္စြာဘုရား ၊ အျပင္ပ၌ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိခဲ့ပါေသာ္ တပ္မက္ျခင္း ျဖစ္ရာပါသေလာ ။

ေျဖ ။ ။ ျဖစ္ရာ၏ ရဟန္း ။ အို - ရဟန္း ၊ ဤေလာက၌ အခ်ိဳ႕သူက " ငါ့မွာ ျဖစ္ၿပီးေသာ အရာသည္ မရွိခဲ့ ၊ ငါ့မွာ ျဖစ္ေပၚမည့္အရာကို မရခဲ့ " ဟု တပ္မက္ျခင္း ျဖစ္၏ ။ ၎အတြက္ ထိုသူသည္ စိုးရိမ္၏ ။ ငိုေႂကြး၏ ။ ရင္ခတ္လက္တီး ျမည္တမ္း၏ ။ ေတြေဝမိန္းေမာ၏ ။ ဤသို႔အားျဖင့္ အျပင္ပန္း တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ တပ္မက္ျခင္းျဖစ္၏ ။

ေမး ။ ။ အရွင္ဘုရား ၊ အျပင္ပ၌ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိခဲ့ပါေသာ္ မတပ္မမက္ ျဖစ္ရာပါသေလာ ။

ေျဖ ။ ။ ျဖစ္ရာ၏ ရဟန္း ။ အို - ရဟန္း ၊ အခ်ိဳ႕က ငါ့မွာျဖစ္ၿပီးရာသည္ မရွိခဲ့ ၊ ျဖစ္ရမည့္အရာကို မရခဲ့ဟု တပ္မက္ျခင္းမျဖစ္ခဲ့ပါေခ် ။ ၎သည္ မစိုးရိမ္ ၊ မပူပန္ ၊ မငိုေႂကြး ၊ ရင္ခတ္လက္တီး မျမည္တမ္း ၊ မမိန္းေမာေခ် ။ ဤသို႔ မတပ္မမက္ျခင္းျဖစ္ရာ၏ ။

ေမး ။ ။ အရွင္ဘုရား ၊ အတြင္း၌ တစ္စံုတစ္ရာမရွိခဲ့ေသာ္ မတပ္မက္ျခင္း ျဖစ္ရာပါသေလာ ။

ေျဖ ။ ။ ျဖစ္ရာ၏ ရဟန္း ၊ အို - ရဟန္း ၊ အခ်ိဳ႕က ဤသည္ပင္ ေလာက ၊ ဤသည္ပင္ ကိုယ္ ၊ ုပုဂၢိဳလ္ ၊ သူ ၊ ငါ ၊ မိန္းမ ၊ ေယာက်္ား ၊ ၎သည္ ခံစားအပ္ရာတည္း ။ စဲြၿမဲ၏ ။ ေျပာင္းလဲြမရွိ ။ တည္တံ့၏ ၊ မပ်က္စီး ၊ ၿမဲသကဲ့သို႔ တည္ေန၏ ။ ဤသို႔ အယူအစဲြရွိ၏ ။ ၎သည္ အားလံုးေသာ အယူစဲြ၏ျဖစ္ပြားရာတည္ရာ ထႂကြျခင္း ၊ စဲြယူျခင္း ၊ ကိန္းေနျခင္းတို႔ကို ပယ္ေဖ်ာက္ၾကရန္အလို႔ငွာလည္းေကာင္း ၊ တပ္မက္ျခင္း ကုန္ခမ္းေရးအလို႔ငွာလည္ေကာင္း ၊ တပ္စြန္းကင္းရန္အလို႔ငွာလည္္းေကာင္း ၊ လက္စသတ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္အလို႔ငွာလည္းေကာင္း ၊ ေသာကမီးေအးရန္အလို႔ငွာလည္းေကာင္း ဘုရားက ျဖစ္ေစ ၊ ဘုရား၏ တပည့္ကျဖစ္ေစ ေဟာၫႊန္သည္ကို ၾကားသိရေသာ္ -

အို - ျပတ္ရဦးမည္တကား ၊ ပ်က္ရဦးမည္တကား ၊ မျဖစ္ပြားရေတာ့အံ့တကားဟု စိတ္၌ ျဖစ္ေပၚေလသည္ ။ ၎သည္ စိုးရိမ္ပူေဆြး ငိုေႂကြးျမည္တမ္း၏ ။ ေတြေဝမိန္းေမာ၏ ။ ဤသို႔အတြင္း၌ တစ္စံုတစ္ရာမရွိေသာ္ မရွိဘဲလ်က္ပင္ တပ္မက္ျခင္းျဖစ္၏ ။

ေမး ။ ။ ျမတ္စြာဘုရား ၊ အတြင္း၌ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိခဲ့ေသာ္ မတပ္မမက္ ျဖစ္ရာပါသေလာ ။

ေျဖ ။ ။ ျဖစ္ရာ၏ ရဟန္း ။ အို - ရဟန္း ၊ အခ်ိဳ႕က ဤသည္ကား ေလာက ၊ ဤသည္ကား ကိုယ္ ၊ ပုဂၢိဳလ္ ၊ သူ ၊ ငါ ၊ မိန္းမ ၊ ေယာက်္ားဟု မစဲြ ၊ ခံစားအပ္ရာ ျဖစ္၏ ။ ၿမဲစဲြ၏ စသည္ မစဲြ ။ ဘုရားျဖစ္ေစ ၊ ဘုရားတပည့္ျဖစ္ေစ ၊ ဤေလာက ဆင္းရဲကုန္ဆံုးေရး ၊ ေသာကမီးၿငိမ္းေရး တရားေဟာၾကားသည္ကို ၾကားသိရေသာ္ ျပတ္ရေတာ့မည္ ၊ ပ်က္ရေတာ့မည္ စသည္စသည္ အယူ အစဲြ မရွိ ။ ၎သည္ စိးရိမ္ ပူေဆြး ငိုေႂကြးျမည္တမ္း ေတြေဝမိန္းေမာျခင္း မျဖစ္ ။

ဤသို႔အတြင္း၌ တစ္စံုတစ္ရာမရွိေသာ္ တပ္မက္ျခင္းျဖစ္ရာ၏ဟု ေဟာေတာ္မူသည္ကို ထိုထိုရဟန္းသည္ ႏွစ္သိမ့္ေလ၏ ။

( မဇၩိမနိကာယ္ ၊ မူလပဏၰာသ ၊ ကလႅဴပမသုတၱန္မွ )

BTNR မွ ဆရာဒဂုန္ ဦးစန္းေငြ၏ ဗုဒၶကိုယ္တိုင္ ေျဖၾကားခဲ့ရေသာ ေမးခြန္းႏွင့္ ျပႆနာမ်ား စာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပူေဇာ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

World Of Wisdom