ေဗဒင္အတိုင္းသာ သတၱဝါေတြျဖစ္ေနၾကရင္


ေဗဒင္၊ လကၡဏာ၊ အိပ္မက္တိတၱံု၊ အတိတ္စြဲ၊ နိမိတ္စြဲတို႕၌ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ဒြန္းစ႑ား ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႕၏ လကၡဏာဟု ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ (အဂၤဳတၱရပါဠိေတာ္-တတိယ-စာမ်က္ႏွာ ၁၈၁) တြင္ေဟာၾကားေတာ္မႈခဲ့ပါသည္။ 
ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႕ ရရွိတည္ေဆာက္အပ္ေသာသမၼာဒိ႒ိ ငါးမ်ိဳးရွိရာတြင္ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိသည္ အေျခခံ ပထမ အဆင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအေျခခံ သမၼာဒိ႒ိအဆင့္တြင္မွ မတည္လွ်င္ အထက္အဆင့္ သမၼာဒိ႒ိေလးမ်ိဳးကို ရရွိဖို႕ရာ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ေဗဒင္၊ လကၡဏာ၊ အိပ္မက္တိတၱံု၊ အတိတ္စြဲ၊ နိမိတ္စြဲတို႕၌ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ကံ၊ ကံ၏ အက်ိဳးကို မယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် တည္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ကံ၊ ကံ၏ အက်ိဳးကို မယုံၾကည္လွ်င္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေကာင္း တစ္ေယာက္လည္း မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ေဗဒင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်းဇူးရွင္ နမၼားဆရာေတာ္ၾကီး အရွင္ဉာဏ ၏ ေအာက္ပါဩဝါဒေတာ္ကို ေလးနက္စြဲျမဲစြာ မွတ္သားအပ္လွပါ၏ ။

"ေဗဒင္အတိုင္းသာ သတၱဝါေတြျဖစ္ေနၾကရင္ သိဒၶတၳမင္းသား ဖြားျမင္ေသာအခါ ဖြားဖက္ေတာ္ခုနစ္ေယာက္လည္း တစ္ခ်ိန္တည္း ေမြးဖြားၾကတယ္။ ဖြားဖက္ေတာ္တို႕၏ ဇာတာခြင္ႏွင့္ သိဒၶတၳမင္းသား၏ ဇာတာခြင္သည္ အတူတူပဲ။ သိဒၶတၳမင္းသား ဘုရားျဖစ္လွ်င္ ဖြားဖက္ေတာ္ေတြလည္း ျဖစ္သင့္တယ္။ အခုေတာ့ သတၱဝါေတြ ျဖစ္ၾကရတာက ေဗဒင္၏ ဇာတာခြင္အတိုင္းမဟုတ္၊ ကံၾကမၼာအတိုင္းသာ ျဖစ္ၾကရေသာေၾကာင့္ သိဒၶတၳမင္းသားကဘုရားျဖစ္၊ ကာဠဳဒါယီတို႕က ရဟႏၲာ ျဖစ္ၾကရတယ္မဟုတ္လား"

"မွန္ပါ့ ဘုရား"

"အဲဒါေၾကာင့္ ေဗဒင္အေခၚျဖစ္ေသာ ျပႆဒါး၊ ရက္ရာဇာ၊ ရွမ္းရက္၊ တာေနာရက္၊ ဝါရမိတၳဴ၊ ကမၻာပ်က္ရက္တို႕သည္ ပညတ္ေတြဟုမွတ္၊ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳး မေပးႏိုင္။ ေဗဒင္ဆရာေတြကို ထမင္းအိုးခြဲတာ မဟုတ္ဘူးကြဲ႕။ ပညတ္စြဲကြာေအာင္ ခြါရတာပဲကြဲ႕ ေမာင္စိန္ရဲ့"

"မွန္ပါ့ ဘုရား"
                                                 ........................................
the eXistence  မွ မင္းနန္ (ေမာ္ကြၽန္း) ေရးသားျပဳစုထားေသာ - "ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ဩဝါဒေတာ္မ်ား" စာအုပ္ (စာမ်က္ႏွာ- ၁၈၅) မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။