ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့ေသာ ေဒါသရန္ျငိဳး ေျဖေဖ်ာက္နည္း

ျမတ္ဗုဒၶဘုရားရွင္ ေဟာၾကားခဲ့သည့္ တရားေတာ္မ်ားအရ တဦးတေယာက္အား အမ်က္ေဒါသထြက္၍ ရန္ျငိဳးမ်ားရွိခဲ့ပါလွ်င္ ထိုရန္ျငိဳးေဒါသတရားတိုု႔ကို တားဆီးႏိုင္ေသာတရားမွာ ေမတၱာဓာတ္သာျဖစ္သည္ဟု ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ရန္ျငိဳးရန္စေျဖေဖ်ာက္နည္း (၁၁)နည္း ...

(၁) ေမတၱာစ်ာန္ဝင္စား၍ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(၂) ေဒါသအျပစ္တို႔ကို ဆင္ျခင္၍ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(၃) ရန္သူ၏ အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ဆင္ျခင္၍ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(၄) ကရုဏာျဖင့္ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(၅) ဘုရားရွင္ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္ တရားေတာ္မ်ား၊ ၾသဝါဒမ်ားကို ဆင္ျခင္ပြားမ်ား၍ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ဆံုးမကာ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(၆) ကမၼႆကတာဉာဏ္ျဖင့္ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(၇) ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္ ဇာတ္ေတာ္လာ သည္းခံနည္းမ်ားျဖင့္ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(၈) သံသရာတေလွ်ာက္လံုး၌ မိဘ ညီအကိုေမာင္ႏွမ ေဆြမ်ိဳးမေတာ္စပ္ခဲ့ဖူးသူ မရွိပါလားဟု ဆင္ျခင္သည့္နည္းျဖင့္ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(၉) ေမတၱာအက်ိဳးတရားမ်ားကို ဆင္ျခင္၍ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(၁၀) ဓာတ္ခြဲ၍ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(မိမိ၏ ရုပ္နာမ္မျမဲျခင္းသေဘာကို ဆင္ျခင္၍ ငါလည္း တခ်ိန္ေသရမည္၊ သူတို႔လည္း တခ်ိန္ေသရမည္ဟု ႏွလံုးသြင္း၍ မရဏာႏုႆတိတရား ပြားမ်ား၍ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း)။
(၁၁) ပစၥည္းဥစၥာ ေပကမ္းေထာက္ပံ႔ေသာနည္းျဖင့္ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္းတို႔ပင္ ျဖစ္ၾကပါသည္။