သကၤန္းအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ အက်ဥ္း
သာသနာ့၀န္ထမ္း ရွင္ရဟန္းမ်ား ၀တ္ရုုံေတာ္မူသည့္သကၤန္းသည္ လူ၀တ္ေၾကာင္မ်ား၀တ္ၾကေသာ အ၀တ္အစားမ်ားႏွင့္မတူပါေပ။ ကမၻာ့ကမၻာၾကာမွ ေပၚလာသည့္ အရဟတၱဓဇ (ရဟႏၲာတုုိ႔၏တံခြန္) သကၤန္း ျဖစ္၏ ။ (ပုုံပါအတုုိင္းၾကည့္ပါ)၊ အတြင္းပုုိင္းတြင္(၅)ပုုိင္း ( ၎တုုိ႔ကုုိလယ္ကြက္ပုုံေဖၚထားသည္ ) အနားပတ္ အလ်ား(၂)စ၊ အနံ(၂)စ၊ စုုစုုေပါင္း အစ(၉)စ ရွိ၏၊

၎သကၤန္းကုုိ ၀တ္ရုုံထားၾကသည့္ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ အႏုုတၱရံ ပုုညေကၡတၱံ ေလာကႆ ဆုုိတဲ့ “ လူ နတ္ ျဗဟၼာသတၱ၀ါတုုိ႔၏ ေကာင္းမႈမ်ဳိးစုုံစုုိက္ပ်ဳိးရာ လယ္ယာေျမေကာင္းလည္း ျဖစ္ေပ၏ ” ဟူ၍ လာ၏။မဟာ၀ါပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္၌
ျမတ္စြာဘုုရားသည္ ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္မွ ဒကၡိဏာဂိရိဇနပုုဒ္သုုိ႔ ေဒသစာရီၾကြေတာ္မူစဥ္
 ေလးေထာင့္ကန္သင္းဖြဲ႔ေသာ အစဥ္ဖြဲ႔ေသာ အၾကားအၾကား၌ အကန္႔ဖြဲ႔ေသာ ခရီးဆုုံကဲ့သုုိ႔ဖြဲ႔ေသာ မဂဓတုုိင္းသူတုုိ႔၏လယ္ကုုိ ျမင္ေတာ္မူ၍အရွင္အာနႏၵာကုုိ

“ အာနႏၵာ သင္သည္ ေလးေထာင့္ကန္သင္းဖြဲ႔ေသာ အစဥ္ဖြဲ႔ေသာ အၾကားအၾကား၌အကန္႔ဖြဲ႔ေသာ ခရီးဆုုံကဲ့သုုိ႔ဖြဲ႔ေသာ မဂဓတုုိင္းသူတုုိ႔၏ လယ္ကုုိ ျမင္၏ေလာ ” ဟုု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ “ ျမင္ပါသည္ အရွင္ဘုုရား ”  ဟုု (ေလွ်ာက္၏) ၏

“ အာနႏၵာ သင္သည္ ရဟန္းတုုိ႔အား ဤသုုိ႔ သေဘာရွိေသာ သကၤန္းတုုိ႔ကုုိ စီရင္ျခင္းငွာ စြမ္းႏုုိင္ပါမည္ေလာ ” ဟုု( ေမးေတာ္မူ၏) ။

“ စြမ္းႏုုိင္ပါသည္ အရွင္ဘုုရား ”  ဟုု (ေလွ်ာက္၏) ။

ထုုိ႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုုရားသည္ ဒကၡိဏာဂိရိဇနပုုဒ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ေတာ္မူသေရြ႕ သီတင္းသုုံးေနေတာ္မူၿပီးလွ်င္ တဖန္ ရာဇျဂဳိဟ္ျပည္သုုိ႔ ျပန္ၾကြေတာ္မူ၏။ ထုုိအခါ အရွင္အာနႏၵာသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတုုိ႔၏ သကၤန္းတုုိ႔ကုုိ စီရင္ၿပီး၍ ျမတ္စြာဘုုရား ထံေတာ္သုုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုုရားကုုိ

“ ဘုုန္းေတာ္ႀကီးေသာ အရွင္ဘုုရား တပည့္ေတာ္ စီမံၿပီးေသာ သကၤန္းတုုိ႔ကုုိ ၾကည့္ရႈေတာ္မုူပါ ”  ဟုု ေလွ်ာက္၏။

ထုုိအခါ ျမတ္စြာဘုုရားသည္ ရဟန္းတုုိ႔ကုုိ

 " ရဟန္းတိုု႔ အာနႏၵာသည္ ပညာရွိေပစြ၊ ရဟန္းတိုု႔ အာနႏၵာသည္ ႀကီးေသာ ပညာရွိေပစြ၊ အာနႏၵာသည္ ငါဘုုရား အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာအပ္ေသာ ပါဠိေတာ္၏ အနက္ကုုိ အက်ယ္အားျဖင့္ သိဘိ၏၊ အနားပတ္(အႏုု၀ါတ) ၊ တလုုပ္ေျမာင္းရွည္ (ကုုသိ) မည္သည္ကုုိလည္း ျပဳဘိ၏၊ တလုုပ္ေျမာင္းငယ္(အၯကုုသိ) ကုုိလည္း ျပဳဘိ၏၊ အိမ္၀န္းႀကီး(မဟာမ႑လ) ကုုိလည္း ျပဳဘိ၏၊ အိမ္ခြဲ(အၯမ႑လ) ကုုိလည္း ျပဳဘိ၏၊ အလယ္ေခါင္(၀ိ၀ဋၬ)ကုုိလည္း ျပဳဘိ၏၊ ေခါင္ရံ(အႏုု၀ိ၀ဋၬ)ကုုိလည္း ျပဳဘိ၏၊ လည္ထိရာခံေသာ အနားပတ္(ဂီေ၀ယ်က) ကုုိလည္း ျပဳဘိ၏၊ ျမင္းေခါင္းထိရာခံေသာ အနားပတ္(ဇေဃၤယ်က) ကုုိလည္း ျပဳဘိ၏၊ လက္လိပ္ကုုိလည္း ျပဳဘိ၏၊ ျဖတ္လည္းျဖတ္ဘိ၏၊ ဓားျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ၾကမ္းတမ္း၍ရဟန္းတုုိ႔အား ေလွ်ာက္ပတ္၏၊ ရန္သူတုုိ႔သည္လည္း အလုုိမရွိအပ္။ ရဟန္တုုိ႔ ျဖတ္ေသာဒုုကုုဋ္ ျဖတ္ေသာကုုိယ္၀တ္ ျဖတ္ေသာသင္းပုုိင္ကုုိ ခြင္႔ျပဳ၏ ”

ဟူ၏။ ဓားခြဲဓားျဖတ္ဟုုေခၚၾက၏။

( မဟာ၀ါပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္ႏွင့္ မုုဒုုံျမဳိ႔ဦးၾသဘာသ၏ ၀ိနည္းဥပေဒေတာ္ႀကီး၌ အက်ယ္ၾကည့္ႏုုိင္၏ )