ရဟႏၲာမ်ား ပရိနိဗၺာန္စံေသာအခါ ဓာတ္ေတာ္မ်ား ၾကြင္းက်န္ပါသလား


ဓာတုဟူေသာ ပါဠိကို ‘ဓာတ္’ ဟု အလြယ္ပင္ ဘာသာျပန္လိုက္သည္။ အ႐ိုးဓာတ္၊ ေသြးဓာတ္၊ အသားဓာတ္တို႔သည္ဘုရားရွင္၏ အေမြအႏွစ္မ်ားျဖစ္ရာ လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါတို႔ ရွိခိုးဦးခိုက္ ပူေဇာ္ထိုက္၏ ယင္းအသားဓာတ္၊ အေသြးဓာတ္၊ အ႐ိုးဓာတ္တို႔ကို ‘ဓာတ္ေတာ္’ ဟူ၍ ေခၚပါသည္။
ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္ဟူ၍လည္း ႏွစ္မ်ဳိးခြဲ၍ ေခၚေဝၚၾကပါေသးသည္၊ ဓာတ္ေတာ္ႏွင့္ ေမြေတာ္မွာ ေဝါဟာရသာ ကြဲျပားေသာ္လည္း အဓိပၸာယ္သေဘာမွာ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။
မွန္ပါသည္၊ ဘုရားရွင္၏ ဓာတ္ေတာ္တို႔သည္ ေနာင္လာေနာက္သား လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါအမ်ားတို႔ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါက အက်ဳိးတရားမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းရန္ ရည္သန္၍ အဓိ႒ာန္ကာ ထားေတာ္မူ ေပးေတာ္မူခဲ့ေသာ အေမြအႏွစ္မ်ားျဖစ္၍ ဓာတ္ေတာ္ကိုပင္ ေမြေတာ္ ‘အေမြေတာ္’ ဟု ေခၚကာ ‘ဓာတ္ေတာ္ ေမြေတာ္’ ဟု သံုးႏႈန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။
‘ဓာတ္ေတာ္ ေမြေတာ္’ ဟူသည္ ‘မိေမြ ဖေမြ’ ဟူသကဲ့သို႔ အမွန္စင္စစ္ ကိုးကြယ္ဆက္ခံအပ္ေသာ ဝတၳဳ၏အမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းကို အခ်ဳိ႕က ဘုရားရွင္၏ ကိုယ္ေတာ္မွ ျဖစ္သည္ကို ‘ေမြေတာ္’ ဟု ဆိုလို၍ ရဟႏၲာ အရွင္ျမတ္တို႔မွ ျဖစ္သည္ကုိကား ‘ဓာတ္ေတာ္’ ဟု ဆိုလိုၾကပါသည္။
အမွန္စင္စစ္ ယင္းသို႔ခြဲ၍ ဆိုရန္မသင့္ပါ။ ဓာတု သဒၵါမွာ ဓာတ္ေဟာျဖစ္ရကား ‘ဓာတ္ေတာ္’ ဟု ေခၚသင့္ပါသည္။ ယင္းဓာတ္ေတာ္ကိုပင္ ေနာင္လာေနာင္သား လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါအမ်ားတို႔ ကိုးကြယ္ဆက္ခံအပ္ေသာ အေမြအႏွစ္ျဖစ္၍ ‘ေမြေတာ္’ ဟု ဆိုရကား ‘ဓာတ္ေတာ္’ ႏွင့္ ‘ေမြေတာ္’ မွာ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။*ဓာတ္ေတာ္မ်ားကြန္႔ျမဴးျခင္း*
~~~~~~~~~~~~~~~
တစ္ခါက မိလိႏၵမင္းႀကီးသည္ရွင္နာဂေသန ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္အား ေစတီေတာ္မ်ား တန္ခိုးျပာဋိဟာျပျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤသို႔ ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားပါသည္။
“အရွင္ဘုရား၊ နာဂေသန… ပရိနိဗၺာန္ ဝင္စံၾကြသြားၾကေသာ ဘုရား ရဟႏၲာမ်ားတို႔၏ ေစတီေတာ္တိုင္း၌ တန္ခိုးျပာဋိဟာျပပါသလား၊ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေစတီေတာ္တို႔သာလွ်င္ တန္ခိုးျပာဋိဟာျပပါသေလာ”
“ဒကာေတာ္မင္းျမတ္၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ေစတီေတာ္တို႔သာလွ်င္ တန္ခိုးျပာဋိဟာ ျပၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေစတီေတာ္တို႔ကား တန္ခိုးျပာဋိဟာ မျပၾကေပ”
“အရွင္ဘုရား၊ အဘယ္ေစတီေတာ္တို႔က တန္ခိုးျပာဋိဟာျပ၍ အဘယ္ေစတီေတာ္တို႔က တန္ခိုးျပာဋိဟာ မျပပါသလဲ”
“ဒကာေတာ္မင္းျမတ္ ဘုရား၊ ရဟႏၲာ၊ နတ္၊ သဒၵါပသႏၷ ပညာရွိတို႔၏ အဓိ႒ာန္ခ်က္ေၾကာင့္ ေစတီေတာ္တို႔သည္ တန္ခိုးျပာဋိဟာျပၾကပါသည္”
“ဒကာေတာ္မင္းျမတ္ ဘုရား ပေစၥကဗုဒၶါရဟႏၲာအရွင္ျမတ္တို႔၏ လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါတို႔ကို အစဥ္သနားေစာင့္ေရွာက္ ခ်ီးေျမွာက္ေသာအားျဖင့္ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ကပင္ ‘ငါ၏ ဓာတ္ေတာ္ ေမြေတာ္မ်ား စံပယ္ကိန္းဝပ္ရာ ေစတီေတာ္၌ ဤသို႔ေသာ တန္ခိုးျပာဋိဟာမ်ား ျပပါေစသတည္း’ ဟု အဓိ႒ာန္ခ်က္ေၾကာင့္ ေစတီေတာ္မ်ား ဓာတ္ေတာ္မ်ား တန္ခိုးျပာဋိဟာ ျပပါသည္”
“ဒကာေတာ္မင္းျမတ္၊ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား နတ္ျဗဟၼာတို႔သည္ လူသားတို႔အား အစဥ္သနား ေစာင့္ေရွာက္ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းငွာ ပရိနိဗၺာန္ စံလြန္ေတာ္မူကုန္ေသာ ဘုရား ပေစၥကဗုဒၶါ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္တို႔၏ ေစတီေတာ္၌ ဤတန္ခိုးျပာဋိဟာေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္းတရား အျမဲတမ္း အခ်ီးအေျမွာက္ခံျဖစ္လတၱံ၊ လူတို႔သည္လည္းး ၾကည္ညိဳၾက၍ ကုသိုလ္တရား တိုးပြားၾကကုန္လတၱံ႕ဟု ႏွလံုးသြင္း၍ တန္ခိုးျပာဋိဟာ ျပကုန္၏။ ဤသို႔ နတ္ျဗဟၼာတို႔ အဓိ႒ာန္ခ်က္ေၾကာင့္ ေစတီေတာ္မ်ား၊ ဓာတ္ေတာ္မ်ား တန္ခိုးျပပါသည္”
“ဒကာေတာ္မင္းျမတ္၊ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား သာသနာေတာ္ ၾကည္ညိဳေသာ ပညာရွိေသာ လိမၼာေသာ ကၽြမ္းက်င္ေသာ အသိအျမင္ရွိေသာ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ တစ္ဦးဦးသည္လည္း ေကာင္းေသာႏွလံုးသြင္း ၾကံစည္ရင္းျဖင့္ နံ႔သာပန္း သကၤန္းစသည္ အမွတ္မထား၊ တစ္ပါးပါးေသာ လွဴဖြယ္ပစၥည္းကို ႐ိုေသစြာလွဴဒါန္း၍ ‘ဤသို႔ေသာ တန္ခိုးျပာဋိဟာမ်ား ျပပါေစသတည္း’ ဟု သစၥာႏႈတ္ျမြက္ အဓိ႒ာန္ခ်က္ေၾကာင့္ ေစတီေတာ္ ဓာတ္ေတာ္မ်ား တန္ခိုးျပာဋိဟာ ျပပါသည္။ ဤသို႔ လူတို႔၏ အဓိ႒ာန္ခ်က္ေၾကာင့္ ေစတီေတာ္ ဓာတ္ေတာ္တို႔သည္ တန္ခိုးျပဋိဟာ ျပကုန္၏”
“ဒကာေတာ္မင္းျမတ္၊ ဘုရားပေစၥကဗုဒၶါ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္မ်ား နတ္ျဗဟၼာမ်ား လူပညာရွိမ်ားအားျဖင့္ သံုးမ်ဳိးတို႔တြင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဘုရားပေစၥကဗုဒၶါ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္တို႔၏ ဓာတ္ေတာ္မ်ား တည္ရာ စံပယ္ေတာ္မူရာ ေစတီေတာ္ျမတ္၌ တန္ခိုးျပာဋိဟာ ျပၾကပါသည္၊ ဓာတ္ေတာ္မ်ား ကြန္႔ျမဴးေတာ္မူၾကပါသည္။

*ဓာတ္ေတာ္မ်ားအေၾကာင္း*
~~~~~~~~~~~~~~
သက္ေတာ္ရွည္ ျမတ္စြာဘုရားမ်ား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္သည္ ဖ႐ိုဖရဲ တစ္ဆူစီမကြဲဘဲ ေရႊခဲေရႊတံုးႀကီးပမာ တစ္ခုတည္းသာ ၾကြင္းက်န္ရစ္ကုန္၏။ ယခု အကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အစိေႏၲယ် သံုးေလာကထြက္ထား ျမတ္စြာဘုရားသည္ကား သက္ေတာ္တိုေတာင္းေသာ ျမတ္စြြာဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူသည့္အတြက္ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မမူမီကပင္-
“ငါဘုရားသည္ မၾကာျမင့္မီပင္ ပရိနိဗၺာန္ စံရမည္ျဖစ္သည္။ ငါဘုရား၏ သာသနာသည္ အလံုးစံုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာသို႔ မပ်ံ႕ႏွံ႔ေသးေခ်။ သို႔ျဖစ္၍ ငါဘုရားပင္ ပရိနိဗၺာန္ စံယူလင့္ကစား ငါဘုရား၏ မံုညင္းေစ့ခန္႔မွ်ေသာ ဓာတ္ေတာ္ကိုပင္လည္း ပင့္ေဆာင္ၾကကာ မိမိတို႔၏ေနရာ၌ ေစတီေတာ္ တည္ထား၍ လူမ်ားအေပါင္းတို႔သည္ နတ္ရာသုဂတိသို႔ လားေရာက္ၾကေစသတည္း”
ဟု ရည္ရြယ္ေတာ္မူကာ သရီရဓာတ္ေတာ္မ်ား အဆူဆူကြဲျပားရန္ အဓိ႒ာန္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔-
၁။ အစိတ္စိတ္မကြဲျပားေသာ အဝိပၸကိဏၰဓာတ္ေတာ္၊
၂။ အစိတ္စိတ္အဆူဆူ ကြဲျပားေသာ ဝိပၸကိဏၰဓာတ္ေတာ္ ဟူ၍ ဓာတ္ေတာ္ႏွစ္မ်ဳိး ျပားေလသည္။ ထိုဓာတ္ေတာ္ႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္-
၁။ စြြယ္ေတာ္ေလးဆူ၊
၂။ ညွပ္႐ိုးေတာ္ႏွစ္ဆူ၊
၃။ နဖူးသင္းက်စ္ေတာ္ဓာတ္တစ္ဆူ၊
အားျဖင့္ ဤခုနစ္ဆူေသာ ဓာတ္ေတာ္တို႔မွာ သက္ေတာ္ရွိစဥ္ မူလပံုသြင္အတိုင္း အစိတ္စိတ္မကြဲျပားဘဲ တည္ရွိရစ္သည့္ ‘အဝိပၸကိဏၰဓာတ္ေတာ္’ မ်ား ျဖစ္ေပသည္။
ထိုမွၾကြင္းေသာ အ႐ိုးေတာ္စသည္မွ ျဖစ္ပြားေသာ ဓာတ္ေတာ္မ်ားမွာ အစိတ္စိတ္အဆူဆူ ကြြဲျပားသည့္ ‘ဝိပၸကိဏၰဓာတ္ေတာ္’ မ်ား ျဖစ္ေလသည္။ ထိုဓာတ္ေတာ္တို႔အနက္-
အငယ္ဆံုးဓာတ္ေတာ္မ်ားမွာ မံုညင္းေစ့ခန္႔ ပမာဏရွိ၍ ျမတ္ေလးပန္းငံုအဆင္းႏွင့္ အဆင္းတူၾကလ်က္ အခ်င့္ပမာဏအားျဖင့္ ေျခာက္ျပည္သားခန္႔ ၾကြင္းက်န္ရစ္ၾကေလသည္။
အလတ္စားဓာတ္ေတာ္မ်ားမွာ ဆန္က်ဳိးခန္႔ ပမာဏရွိ၍ ပုလဲအဆင္းႏွင့္ အဆင္းတူၾကလ်က္ အခ်င့္ပမာဏအားျဖင့္ ၅-ျပည္သားခန္႔ ၾကြင္းက်န္ရစ္ၾကေလသည္။
အၾကီးစား ဓာတ္ေတာ္မ်ားမွာ ပဲေနာက္ေစ့ခန္႔ ပမာဏရွိ၍ ေရႊအဆင္းႏွင့္ အဆင္းတူၾကလ်က္ အခ်င့္ပမာဏအားျဖင့္ ၅-ျပည္သားခန္႔ ၾကြင္းက်န္ရစ္ၾကေလသည္။

*မင္းမ်ားငိုေၾကြး*
~~~~~~~~~
အဇာတသတ္မင္း အမွဴးရွိသည့္ ရွစ္ျပည္ေထာင္ေသာ မင္းတို႔သည္ ဓာတ္ေတာ္မ်ား တည္ရွိရာ ေရႊတံတင္းအနီးသို႔ လာေရာက္ၾက၍ ေရႊတံတင္း၌သာမလႈပ္မယွက္ ပကတိတည္ေနေသာ ေရႊေရာင္အဆင္းရွိသည့္ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကို ဖူးေမွ်ာ္ၾကေလလွ်င္-
“သဗၺညဳထြက္တင္ ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား၊ ေရွးအခါကဆိုလွ်င္ တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရားတို႔၏ မဟာပုရိသ လကၡဏာေတာ္ႀကီး ၃၂-ပါးတို႔ျဖင့္ တန္ဆာဆင္အပ္လ်က္ ေရာင္ျခည္ေတာ္ေျခာက္သြယ္တို႔ျဖင့္ တင့္တယ္ေတာက္ပေသာ ေရႊေရာင္အဆင္း ဝါဝင္းေသာကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို ဖူးေမွ်ာ္ၾကရပါသည္။
ယခုေသာ္ကား ေရႊေရာင္အဆင္း ဝါဝင္းေသာသရီရဓာတ္ေတာ္မ်ားသာ ၾကြင္းက်န္ပါေတာ့သည္။ ျမတ္စြာဘုရား ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းသည္ အရွင္ဘုရားတို႔အဖို႔ရာ မသင့္ေလ်ာ္လွပါဘုရား”
ဟု ေျပာဆုိ ငိုေၾကြးၾကေလကုန္၏။

*အဓိ႒ာန္ေၾကာင္း*
~~~~~~~~~~
ျမတ္စြာဘုရားရွင္တို႔၏ ဓာတ္ေတာ္မ်ား တစ္ဆူတည္းျဖစ္ရျခင္း၊ အစိတ္စိတ္ ျဖစ္ရျခင္းတို႔မွာ အသက္ေတာ္ အတိုအရွည္ႏွင့္ အဓိ႒ာန္ခ်က္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ရပါသည္။
ယင္းသို႔ျဖင့္ ဘုရားရွင္တို႔၏ ဓာတ္ေတာ္တို႔ိကိုမည္သို႔မည္ပံု အတိအက် ေဖာ္ျပထားခ်က္မရွိပါ။ သုတၱနိပါတ္ အ႒ကထာ ခဂၢဝိသာဏသုတ္အဖြင့္၌ ‘ရာဂဥၥ ေဒါသဥၥ ပဟာယ’ အစရွိေသာ ဂါထာဖြင့္၌ကား-
ထိုပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတ္သည္ နိေရာဓသမာပတ္မွ ထသည္ရွိေသာ္ ထိုနတ္ျဗဟၼာတို႔ ေျပာဆိုေသာအသံကိုၾကား၍ မိမိလည္း အသက္ကုန္ျခင္းကို ေတြ႕ျမင္၍ ဟိမဝႏၲာေတာဝယ္ မဟာပဝါတမည္ေသာ ေတာင္၌ ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတ္တို႔ ပရိနိဗၺာန္္စံရာ အရပ္သည္ရွိ၏။
ထိုအရပ္သို႔ ေကာင္းကင္ခရီးျဖင့္ ၾကြသြား၍ မိမိတို႔ေရာက္ရာမွ ေရွး၌ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူသြားေသာ ပေစၥကဗုဒၶါ အ႐ိုးပံုကို ကမ္းပါးျပတ္၌ ပစ္ခ်ထားေတာ္မူၿပီး၍ ေက်ာက္ျပားအျပင္၌ထိုင္၍ ဤ ‘ရာဂဥၥ ေဒါသဥၥ ပဟာယ’ အစရွိေသာ ဥဒါန္းဂါထာကို ရြတ္ဆိုေတာ္မူ၏။
ဟူ၍ ဖြင့္ျပေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ယင္းအဖြင့္ကို ေထာက္ေသာ္ ပေစၥကဗုဒၶါ အရွွင္ျမတ္တို႔ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူေသာအခါ ဓာတ္ေတာ္အၾကြင္းမဲ့ အ႐ိုးစုသာ ၾကြင္းက်န္သည္ဟု သိသာပါသည္။
ယင္းသို႔ အ႐ိုးစုသာ ၾကြင္းက်န္ျခင္းမွာလည္း ဓာတ္ေတာ္ၾကြင္းက်န္ေအာင္ အဓိ႒ာန္မႈ မျပဳေသာေၾကာင့္ဟု မွန္းဆ၍ သိသာႏိုင္ပါသည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ ဓာတ္ေတာ္ၾကြင္းက်န္ေအာင္ အဓိ႒ာန္ခ်က္ မျပဳပါသနည္း။ ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတ္တို႔သည္ ပြင့္ေတာ္မူသည့္ အခ်ိန္အခါ၌ တစ္ဆူတည္းသာမဟုတ္ပါ။ အဆူမ်ားစြာ ပြင့္ပါသည္။ ယင္းသည္ အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။
“ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတ္တို႔ ပြင့္ထြန္းျပီးေသာ္ ဘုရားရွင္တို႔ ပြင့္႐ိုးစဥ္လာ ဓမၼတာျဖစ္ရကား ပေစၥကဗုဒၶါေခတ္ကုန္ျပီ ျဖစ္၍ ဓာတ္ေတာ္မ်ား အ့ံဖြယ္အေန ၾကြင္းက်န္ရန္ မလိုေတာ့ေပဟု မွန္းဆႏိုင္ပါသည္”
ဤသို႔ဆိုေသာ္ အမ်ားျဖစ္၍ အ့ံဖြယ္မဟုတ္ရကား ဓာတ္ေတာ္မၾကြင္းေစ၊ ေခတ္ကုန္၍ ဗုဒၶေခတ္ေရာက္ေတာ့မွာမို႔ အ့ံဖြယ္မဟုတ္ရကား ဓာတ္ေတာ္ မၾကြင္းေစ၊ အ႐ိုးစုသာ ၾကြင္းေစသည္ဟု မွန္းဆႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ဓာတ္ေတာ္ၾကြင္းေအာင္ အဓိ႒ာန္လွ်င္လည္း ၾကြင္းႏိုင္မည္ထင္ပါသည္။

*ရဟႏၲာဓာတ္ေတာ္*
~~~~~~~~~~~
ယင္းသို႔ျဖင့္ ဓာတ္ေတာ္အေၾကာင္းမွာ သိေကာင္းစရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ ကိုးကြယ္ေနေသာ အျမတ္တစ္ခုျဖစ္၍လည္း သိရန္အထူးလိုပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ရဟႏၲာအတုေတြေပါေသာ ယခုလိုေခတ္တြင္ ဓာတ္ေတာ္အေၾကာင္း ပို၍သိသင့္ပါသည္။ သိသင့္၍ မိမိကို ဒကာတစ္ေယာက္က ေမးပါသည္။
“အရွင္ဘုရား၊ ရဟႏၲာဓာတ္ေတာ္ဟာ ဘုရားဓာတ္ေတာ္လိုပဲလားဘုရား”
“ဒကာႀကီးက ဘုရားရွင္ဓာတ္ေတာ္ေတာ့ အတိအက် သိထားျပီးေပါ့ေနာ္”
“မွန္ပါဘုရား” “ပေစၥကဗုဒၶါ အရွင္ျမတ္တို႔၏ ဓာတ္ေတာ္တို႔ကိုဘယ္လို ပုံသဏၭာန္ရွိသည္၊ ဘယ္လို အရြယ္ပမာဏရွိသည္၊ ဘယ္လို အဆင္းရွိသည္ဟုအတိအက် ေဖာ္ျပခ်က္မရွိသလို ရဟႏၲာ အရွင္ျမတ္မ်ား၏ ဓာတ္ေတာ္မ်ားလည္း ထိနည္းတူလိုပင္ ျဖစ္ပါသည္ ဒကာႀကီး”
“မွန္ပါဘုရား” “ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္တို႔တြင္ အဂၢသာဝက၊ မဟာသာဝက အရွင္ျမတ္တို႔၏ ဓာတ္ေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ပကတိသာဝက ရဟႏၲာ အရွင္ျမတ္တို႔၏ ဓာတ္ေတာ္ကို လည္းေကာင္း ဘယ္လို ပံုသဏၭာန္ရွိသည္၊ ဘယ္အရြယ္ပမာဏ ရွိသည္ဟု အတိအက် ဖြင့္ဆို ေဖာ္ျပခ်က္ မရွိပါဘူး ဒကာႀကီး”

*အရွင္အညာသိေကာ႑ည*
~~~~~~~~~~~~~~~
ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္တို႔တြင္ အရွင္အညာသိေကာ႑ညေထရ္သည္ ဟိမဝႏၲာေတာ ဆႏၵႏၲအိုင္အနီး၌ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူပါတယ္၊ အရွင္အႏု႐ုဒၶ အမွဴးျပဳေသာ ရဟႏၲာငါးရာႏွင့္ နတ္ျဗဟၼာတို႔က မီးသျဂိဳလ္ပါတယ္။
“မီးသျဂိဳလ္ျပီးေနာက္ ျမတ္ေလးပန္းငံုအဆင္းရွိေသာ ဓာတ္ေတာ္တို႔ကိုေရစစ္ပဝါျဖင့္ ထည့္ယူခဲ့ျပီး ဘုရားရွင္လက္ေတာ္သို႔ အပ္ၾကပါတယ္”
“ဘုရားရွင္ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းေတာ္ တံခါးမုခ္ဝ၌ ေရစစ္ပဝါျဖင့္ ထည့္ထားေသာ အရွင္အညာသိေကာ႑ညေထရ္၏ ဓာတ္ေတာ္တို႔ကိုကိုင္၍ လက္ကို ဆန္႔တန္းေတာ္မူေသာအခါ ေျမႀကီးမွ ေငြြေရဗူးေတာင္းႏွင့္တူေသာ ေစတီေတာ္ ေပၚထြက္ပါတယ္”
ဘုရားရွင္သည္ အရွင္အညာသိေကာ႑ညေထရ္၏ ဓာတ္ေတာ္တို႔ကိုအဲဒီေစတီေတာ္၌ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ထည့္သြင္းဌာပနာေတာ္မူပါတယ္။
အဲဒီအျခင္းအရာကို ေထာက္႐ႈၾကည့္ရင္ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္တို႔ရဲ႕ ဓာတ္ေတာ္သည္ ျမတ္ေလးပန္းငံုအဆင္းႏွင့္ တူတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္ ဒကာႀကီး”
“ဒီလိုဆိုရင္ ရဟႏၲာမ်ားရဲ႕ ဓာတ္ေတာ္ဟာ အေရာင္အဆင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ မံုညွင္းေစ့ခန္႔ ပမာဏရွိတဲ့ ျမတ္ေလးပန္းငံု အဆင္းႏွင့္တူတာေပါ့ဘုရား”
“အင္း… အဆင္းေတာ့တူတယ္၊ အရြယ္ေတာ့ ဘယ္လိုလို႔ မပါဘူး ဒကာႀကီး”
“အရွင္ဘုရား ရဟႏၲာမ်ား ပရိနိဗၺာန္စံေသာအခါ အဲဲဒီ ပရိနိဗၺာန္စံတဲ့ ရဟႏၲာတိုင္း ဓာတ္ေတာ္က်န္ပါသလားဘုရား”
“ရဟႏၲာတိုင္း ဓာတ္ေတာ္ မၾကြင္းက်န္ဘူး ဒကာႀကီး”
“ဘယ္လုိရဟႏၲာမ်ား ဓာတ္ေတာ္ၾကြင္းက်န္ပါသလဲဘုရား၊ ဘယ္လိုရဟႏၲာမ်ား ဓာတ္ေတာ္ မၾကြင္းက်န္ပါသလဲဘုရား”

*အဘိညာဥ္ရမွ*
~~~~~~~~
ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ ဝင္စံေသာအခါ အ႐ိုးေတာ္ အသားေတာ္ စသည္တို႔သည္ အားလံုးဓာတ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ပေစၥကဗုဒၶါ အရွင္ျမတ္မ်ားကား ပရိနိဗၺာန္ ဝင္စံခါနီးတြင္ ဓာတ္ေတာ္ၾကြင္းက်န္ေစခ်င္လွ်င္ ပထမ အဘိညာဥ္ဝင္စားရ၏။ အဘိညာဥ္ ဝင္စားျပီးေနာက္ အဓိ႒ာန္ျပဳရပါတယ္။
အဲဒီလို အဓိ႒ာန္ျပဳမွသာ ဓာတ္ေတာ္မ်ား က်ႏိုင္ပါသည္၊ အဘိညာဥ္ရမွလည္း အဘိညာဥ္ ဝင္စားႏိုင္ပါတယ္၊ အဘိညာဥ္ဝင္စားမွလည္း အဓိ႒ာန္ျပဳမႈ ေအာင္ျမင္ပါတယ္။

*အဓိ႒ာန္ေအာင္ျမင္မွ*
~~~~~~~~~~~~
ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားမွာလည္း သုကၡဝိပႆကေခၚ ရဟႏၲာ႐ိုး႐ိုးသာျဖစ္လွ်င္ ပုထုဇဥ္ရဟန္း သာမန္မ်ားကဲ့သို႔ ပကတိအ႐ိုးသာ ၾကြင္းက်န္ရစ္ပါတယ္။
အဘိညာဥ္လည္းရမွ ဓာတ္ေတာ္မ်ား က်ပါေစဟု အဓိ႒ာန္လည္း ျပဳပါမွ အဓိ႒ာန္သည့္အတိုင္း ေအာင္ျမင္စြာ ဓာတ္ေတာ္က်ႏိုင္ပါတယ္ဒကာႀကီး။
“အရွင္ဘုရား ဒီလိုဆုိရင္ ယခုေခတ္ ရဟႏၲာျဖစ္ရင္ ဓာတ္ေတာ္က်ႏိုင္ပါေသးသလား”
“အင္း… ဒါေတာ့ ယခုေျပာခဲ့တဲ့ စကားေတြနဲ႔ပဲ စဥ္းစားၾကည့္ပါေတာ့ ဒကာႀကီး”
“အရွင္ဘုရားကလည္း ေျဖပါဘုရား”
“ဓာတ္ေတာ္က်လား မက်လား မီးသျဂိဳလ္ျပီးတာနဲ႔ တျပိဳင္နက္ ပရိသတ္အမ်ားေရွ႕မွာ မီးပံုကို ဝိုင္းၾကည့္ၿပီး ေကာက္ယူၾကည့္ရင္ အရွင္းဆံုးပါပဲ ဒကာႀကီး”
“ရွင္းပါၿပီဘုရား”
“ဘယ္လိုရွင္းတာလည္း ဒကာႀကီး”
“ခုေခတ္ ရဟႏၲာအမည္ခံေတြကို ဓာတ္ေတာ္လုပ္တာက မီးသျဂိဳလ္တဲ့ဆီ ဘယ္သူမွ မသြားရ၊ မီးပံုနား ဘယ္သူမွ မသြားရ ေနာက္မွ သူတို႔အတြင္းသားခ်င္း သြားၿပီးေကာက္၊ ကြင္းဆက္လုပ္လိုလုပ္၊ ဓာတ္ေတာ္လုပ္လို လုပ္ၾကတာေပါ့ဘုရား”
“အဲတာ သိပ္ေၾကာက္စရာေကာင္းတာေပါ့၊ ရဟႏၲာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ရဟႏၲာလုပ္ ကိုးကြယ္ရင္ နတ္ရြာနိဗၺာန္မေရာက္ေတာ့ဘူးတဲ့ ဒကာႀကီး”
“ေၾကာက္စရာပါလားဘုရား”
“ဘုန္းႀကီးကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ဖူးတယ္၊ နာမည္ႀကီးဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါး ပ်ံလြန္ေတာ္မူေတာ့ အ႐ိုးကို ေနာက္မွေကာက္ၿပီး အ႐ိုးေတြ အမႈန္႔ေထာင္းျပီး ေကာ္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔လံုးၿပီး ေရႊခ်ကာ ဓာတ္ေတာ္လုပ္ၾကတယ္”
“တယ္ဆိုးပါလားဘုရား”
“အဲတာ ဆိုးတာမဟုတ္ဘူး၊ ညာတာ ဒကာႀကီးရဲ႕”
“သူတို႔က ညာတာ ကိစၥမရွိပါဘုရား၊ မသိတဲ့လူေတြက ရဟႏၲာလုပ္ ကိုးကြယ္ နတ္ရြာနိဗၺာန္နဲ႔ လြဲမွာ ေၾကာက္ရပါတယ္ဘုရား”
“ဒါေၾကာင့္ေျပာတိုင္းမယံုဖို႔၊ အသိုင္းအဝိုင္း ေကာင္းတုိင္း အထင္မႀကီးဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ေနာ္”
“မွန္ပါဘုရား”
“ကဲ… ေတာ္ေရာေပါ့”

* ဓာတ္ေတာ္ဆိုတာကိုးကြယ္ရာ ေသခ်ာကိုးကြယ္ပါ၊*

* ဘုရားဓာတ္ေတာ္ သံုးစားေနာ္ ေရြးေဖာ္ႏိႈင္းယွဥ္ပါ၊*

* ရဟႏၲာမွာ ဓာတ္ေတာ္ဟာ က်တာမက် ရွိေလပါ၊*

* ခုေခတ္ရဟႏၲာ ဓာတ္ေတာ္ဟာ ေသခ်ာမက်မ်ားလွပါ၊*

* က်တယ္ဆိုက စံုစမ္းၾက က်နေသေသခ်ာ၊*

* မစံုစမ္းပဲ ကိုးကြယ္လြဲ ငရဲက်လိမ့္မွာ။*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေတာင္စြန္း ဓမၼဒူတဆရာေတာ္ႀကီး၏
ဗုဒၶဓမၼျပႆနာမ်ား - ၈ စာအုပ္မွ ကူးယူပါသည္။*