ဘုရား ၊ ရဟႏၲာႏွင့္ ငါဟူေသာ ေဝါဟာရ


ျပႆနာ = ဘုရား ၊ ရဟႏၲာ၌ အတၱစဲြ ရွိသေလာ
ေမးေလ်ွာက္သူ= ေတာစိုးနတ္သားတစ္ဦး

တစ္ဦးေသာ နတ္သားသည္ တစ္ခုေသာ ေတာအုပ္ႀကီး၌ ေန၏ ။ သူေနေသာ ေတာအုပ္ထဲသို႔ ရဟႏၲာႀကီးမ်ား လာေရာက္ေနထိုင္ၾကေလရာ ထိုနတ္သားသည္ ရဟႏၲာႀကီးမ်ား အခ်င္းခ်င္းေျပာၾကေသာ စကားမ်ားကို ၾကားေနရ၏ ။

ထိုအခါ ယင္းရဟႏၲာႀကီးမ်ား ေျပာစကားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ထိုနတ္သားသည္ ရဟႏၲာႀကီးမ်ားအေပၚတြင္ ယံုမွားသံသယျဖစ္လာသည္ ။

ရဟႏၲာႀကီးမ်ား ေျပာဆိုၾကသည့္ စကားမ်ားကား ၊ " ငါစားသည္ ၊ ငါေသာက္သည္ ၊ ငါအိပ္သည္ ၊ ငါ့ပစၥည္း ၊ ငါ့ဟာ ၊ ငါ့သပိတ္ ၊ ငါ့သကၤန္း " ဤသို႔ စသည္ျဖင့္ အတၱစဲြ ငါ ၊ ငါ ဟူေသာ စကားမ်ားျဖစ္သတည္း ။ ထိုစကားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ နတ္သားသည္ ေတြးမိလာ၏ ။ " အစက ဤကိုယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားကို ရဟႏၲာဟု ငါမွတ္ထင္ခဲ့သည္ ။ ရဟႏၲာတို႔မည္သည္ ငါ ၊ ငါဟူ၍ အတၱစဲြႏွင့္စပ္ေသာစကား ၊ အတၱစဲြမကင္းေသာ စကားကို ဆိုၾက ၊ ေျပာၾကရာသေလာ ၊ မဆိုမေျပာရာသေလာ " ဟု သို႔ေလာ သို႔ေလာ ေတြးေတာ ဒြိဟ သံသယ ျဖစ္လာသည္ ။

တစ္ေန႔သ၌ ထိိုနတ္သားသည္ မိမိ၏ ယံုမွားေသာ သံသယ ကင္းပျခင္းငွာ ဘုရားအထံေတာ္သို႔ ခ်ည္းကပ္ၿပီး ထိုျပႆနာရပ္ကို တင္ျပေလ်ွာက္ထားကာ ေမးျမန္းျခင္းျပဳေလ၏ ။

ေမး ။ ။ လူ ၊ နတ္ ၊ ျဗဟၼာတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ၊ အၾကင္ရဟန္းသည္ ရဟႏၲာဆိုပါက ၊ ရဟန္းကိစၥၿပီးစီးေသာ ပုဂၢိဳလ္မွန္ပါက ၊ အာသေဝါကုန္ခန္းၿပီး ျဖစ္ပါက ၊ တစ္ဖန္ ပဋိသေႏၶေနရျခင္း မရွိေသာ ေနာက္ဆံုး ခႏၶာဝန္အတၱေဘာရွိသည္ဆိုပါက ထိုရဟန္းသည္ " အဟံ ဝဒါမိ = ငါေျပာသည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း ၊ အဟံ ပိဝါမိ = ငါေသာက္၏ ဟူ၍လည္းေကာင္း ၊ မမစီဝရံ = ငါ့သကၤန္းဟူ၍ လည္းေကာင္း " အတၱစဲြ ငါဟူေသာစကားကုိ ဆိုရာပါသေလာ ။

ေျဖ ။ ။ အခ်င္း ဒါယကာနတ္သား ၊ မွတ္သားနာယူေလာ့ ။ အၾကင္ရဟန္းသည္ ကုန္ၿပီးေသာ အာသေဝါတရား ေလးပါးလည္းရွိ၏ ။ ၿပီးၿပီးေသာ ရဟန္းကိစၥ ၁၆ - ပါးလည္း ရွိ၏ ။ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ ပဋိသေႏၲေနျခင္းမရွိေသာ ေနာက္ဆံုး ခႏၶာဝန္ကိုလည္း ေဆာင္၏ ။ ထိုရဟန္းသည္ အဟံ ဝဒါမိတိပိ = ငါေျပာသည္ ၊ ငါဆိုသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း ၊ မမံ=ငါ့ကို ၊ ပေရ= တစ္ပါးေသာသူတို႔က ၊ ဝဒႏၲိ တိပိ = ေျပာကုန္သည္ ၊ ဆိုကုန္သည္ဟူ၍လည္ေကာင္း ေျပာဆိုေပရာသည္ ။ ခႏၶာေလာက၌ လိမၼာေသာရဟန္းကား လူ႔ေဝါဟာရ ၊ လူ႔ အသံုးႏႈန္းကို သိေတာ္မူ၏ ။ သိေသာေၾကာင့္ ေလာက ေဝါဟာရမ်ွျဖင့္ ဆိုရာသည္ ၊ ဆိုႏိုင္ေပသည္ ၊ ဆိုေကာင္းသည္ မွတ္ရာ၏ ။

အခ်င္း ဒါယကာနတ္သား ၊ ငါ ထင္ရွားစြာဆိုဦးအံ့ ။ ခႏၶာငါးပါးတို႔သည္ သြားကုန္၏ ၊ စားကုန္၏ ၊ ရပ္ကုန္၏ ၊ ေနကုန္၏ ။ ခႏၶာငါးပါးတို႔သည္ အိပ္ကုန္၏ ၊ ေသာက္ကုန္၏ ဆိုခဲ့ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ဤသကၤန္းကား ခႏၶားငါးပါး၏ သကၤန္းတည္း ။ သပိ္တ္ကား ခႏၶာငါးပါး၏ သပိတ္တည္းဟု ဤသို႔ေသာ ေဝါဟာရျဖင့္ ဆိုျခင္း ၊ ေျပာျခင္း ၊ သံုးႏႈန္းျခင္း ျပဳခဲ့သည္ရွိေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ ေလာက ေဝါဟာရအစဥ္အလာ ေျပာရိုး ၊ ဆိုးရိုး ၊ လူ႔ အသံုးအႏႈန္း ပ်က္ေလ၏ ။

အခ်င္း ဒါယကာနတ္သား ၊ ယင္းသို႔ ခႏၶာငါးပါး သြားသည္ ၊ ခႏၶာငါးပါး စားသည္ စသည္ျဖင့္ မဆိုဘဲ လူ႔ ေဝါဟာရ ၊ လူ႔ အသံုးအႏႈန္းျဖင့္သာလ်ွင္ (လူ႔ေဝါဟာရႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေသာ စကားျဖင့္) ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ ဆိုေပရာ၏ ။ ေလာကေဝါဟာရ လူ႔အသံုးအႏႈန္း မပ်က္ေစျခင္းငွာ ၊ နားလည္ေစျခင္းငွာ ငါသြားသည္ ၊ ငါစားသည္ ၊ ငါ့သကၤန္းဟူ၍ ဘုရားပေစၥကဗုဒၶာတို႔သည္လည္း ဆိုကုန္၏ ။ ရဟႏၲာတို႔သည္လည္း ဆိုေပကုန္၏ ။ အတၱစဲြဟူ၍ ဆိုသည္မဟုတ္ ။

( သဂါထာဝဂၢ သံယုတ္ပါဠိေတာ္ႏွင့္ ၎အ႒ကထာ )

BTNR မွ ဆရာ ဒဂုန္ဦးစန္းေငြ၏ ဗုဒၶကိုယ္တိုင္ေျဖၾကားခဲ့ရေသာ ေမးခြန္းႏွင့္ျပႆနာမ်ား စာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပူေဇာ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ။

World Of Wisdom