လူမိုက္လကၡဏာ (၄)ပါး
၁။ နည္းမွားေတြကို လုပ္တယ္ ။

၂။ သူတစ္ပါကိုလည္း အဲ့ဒီအမွားေတြကိုလုပ္ခိုင္းတယ္ ။

၃။ အဲ့ဒီအမွားၾကီးကိုလည္း သိပ္တန္္ဖိုးထားတယ္ ။

၄။ မွားေနျပီးလို႔ေျပာရင္ ေျပာတဲ့သူကို ရန္ရွာတယ္ ။

                   (သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ဥာဏိသာရ)