ေျမေစာင့္နတ္သား ျပႆနာေအာင္ျခင္းရွစ္ပါးပါ မာရ္နတ္ကို ေအာင္ျမင္ခန္း ပန္းခ်ီကားမ်ားတြင္ ေျမေစာင့္နတ္က ဆံမွေရမ်ားကို ညွစ္ခ်လိုက္သျဖင့္ မာရ္နတ္ႏွင့္သူ၏စစ္တပ္သည္ ေရလႈိင္းမ်ားေနာက္သို႔ ေမ်ာပါသြားသည့္ ပံုကိုအမ်ားဆံုး ေရးဆြဲေလ့ရွိ၏။

ထိုပံုကား အမွားပင္ျဖစ္၏။ အမွန္ကား - မာရ္နတ္ႏွင့္တကြ သူ၏စစ္တပ္ၾကီး လာေရာက္ ေႏွာက္ယွက္ေသာအခါ ဘုရားရွင္သည္"ငါျပဳခဲ့ေသာ ပါရမီကုသိုလ္မ်ားကို ေဟာဒီ မဟာပထဝီေျမၾကီးက သိပါသည္" ဟုေျပာဆိုျပီး ေျမၾကီးကိုလက္ေတာ္ျဖင့္ သံုးသပ္လိုက္၏ ။

ထိုအခါ ေျမၾကီးသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံသည့္အလား ေတာ္လဲသံၾကီး ျမည္ဟီးျပီး အိုးထိန္းစက္ပမာ သြက္သြက္ခါေအာင္ လႈပ္ေလ၏ ။ ထိုအခါ မာရ္နတ္ႏွင့္တကြ သူ၏အသင္းအပင္းမ်ားသည္ ေၾကာင့္လန္႔တၾကား ထြက္ေျပး ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကျခင္း ျဖစ္၏ ။ အမွန္ကို ျပန္ေရာက္ေအာင္ ပန္းခ်ီဆရာမ်ားက ျပဳျပင္ေရးဆြဲသင့္ပါ၏ ။