ရက္ရာဇာ ေရြးဦးမလားရက္ရာဇာ ဟူေသာ အယူမွားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်းဇူးရွင္ နမၼားဆရာေတာ္ၾကီး အရွင္ဉာဏ က ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္လင္းျပတ္သားစြာ ဆုံးမေတာ္မႈခဲ့ပါ၏။ ...

"ရက္ရာဇာေန ့မွာ ငရုတ္သီးစားရင္ မစပ္ဘူးလား"
"စပ္ပါတယ္ ဘုရား"

"ရက္ရာဇာေန ့မွာလုပ္ေသာ အကုသိုလ္သည္ မေကာင္းက်ိဳးကို မေပးဘဲ ေနေပါ့မလား"
"မေနပါ ဘုရား"

"ကံမေကာင္းေသာသူသည္ ရက္ရာဇာေန ့မွာ အိမ္တိုင္ထူျခင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာပါ့မလား"
"မခ်မ္းသာပါ ဘုရား"

"ေမာင္စိန္တို႕ရြာမွာ အိမ္ေျခဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ"
"၁၀၀ ရွိပါတယ္ ဘုရား"

"၎အိမ္ေျခ ၁၀၀ မွာ ရက္မေရြးဘဲေဆာက္တဲ့အိမ္ ပါရဲ့လား"
"မပါပါ ဘုရား"

"ရက္ေရြးျပီးေဆာက္တဲ့ အိမ္ေတြသည္ ခ်မ္းသာတဲ့အိမ္ေတြခ်ည္း ပဲလား"
"မြဲေသာအိမ္ေတြသာ မ်ားပါတယ္ ဘုရား"

"ဒီလိဆိုရင္ ရက္ေကာင္းေတြက ေကာင္းက်ိဳးေပးႏိုင္သလား"
"မေပးႏိုင္ပါ ဘုရား"

"ရက္မေရြးဘဲ မဂၤလာေဆာင္တဲ့ လင္မယားရွိရဲ့လား"
"မရွိပါ ဘုရား"

"လင္မယားတိုင္း မကြဲမကြာႏွင့္" ခ်မ္းသာတာခ်ည္းပဲလား"
"မဟုတ္ပါ ဘုရား"

"ရက္ေကာင္းေတြကို အားကိုးရတာ အလကားေပါ့"
"အလကားပါ ဘုရား"

"ကုသိုလ္ကို အားကိုးမွ ဗုဒၶဘာသာကြယ့္ ေမာင္စိန္ရဲ့"
...............................................
the eXistence မွ မင္းနန္ (ေမာ္ကြၽန္း) ေရးသားျပဳစုထားေသာ - "ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ဩဝါဒေတာ္မ်ား" စာအုပ္ (စာမ်က္ႏွာ- ၁၈၄) မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။