၂၂၇ သြယ္ေသာ ၀ိနည္း


၀ိနယ - ၀ိနည္း


“၀ိနေယာ နာမ ဗုဒၶ သာသနႆ အာယု”
၀ိနည္းတရားေတာ္သည္ သာသနာ၏ အသက္ျဖစ္သည္

“၀ိနေယ ဌိေတ သာသနံ ဌိတံ ေဟာတိ”
၀ိနည္းတည္သည္ ရွိေသာ္ သာသနာေတာ္ တည္သည္ မည္၏။အာပတ္ဟုေခၚေသာ အျပစ္ေရာက္ျခင္း ၇ မ်ဴိး

၁။ ဂရုကအာပတ္    ၂မ်ဴိး (ၾကီးေလးေသာ)
၂။ လဟုကအာပတ္ ၅မ်ဴိး

ဂရုကအာပတ္ ၂မ်ဴိး
၁။ ပါရာဇိက အာပတ္ (ရဟန္းဘ၀မွ ဆံုးရွဴံးရေသာ အျပစ္)
၂။ သံဃာဒိသိသ္အာပတ္ (ရဟန္း သံဃာမွ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေပးမွ    
    ကုစားလို႔ရေသာ အျပစ္

လဟုကအာပတ္ ၅မ်ဴိး
၃။ ထုလႅစၥဥ္းအာပတ္ (ၾကီးေလးေသာ အျပစ္ သံဃာဒိသိသ္ေအာက္ ၾကီးေလးေသာ အျပစ္)
၄။ ပါစိတ္အာပတ္(ကုသုိလ္စိတ္မွ ေလ်ာက်ေစေသာ အျပစ္)
၅။ ပါဋိေဒသနီအာပတ္(သီးျခားထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားရေသာအျပစ္)
၆။ ဒုကၠဋ္အာပတ္ (မေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ လူအမ်ား ကဲ့ရဲ႔ဖြယ္ အျပစ္)
၇။ ဒုဗၻာသီအာပတ္ (မေကာင္းေသာ ေျပာဆိုမႈအျဖစ္ လူအမ်ား ကဲ့ရဲ႔ဖြယ္ အျပစ္)
၁။ပါရာဇိက သိကၡာပုဒ္ ======၄ပါး
၂။သံဃာဒိသိသ္ သိကၡာပုဒ္====၁၃ပါး
၃။အနိယတ သိကၡာပုဒ္======၂ပါး
၄။နိႆဂၢိပါစိတ္ သိကၡာပုဒ္=====၃၀ပါး
၅။သုဒၶပါစိတ္ သိကၡာပုဒ္======၉၂ပါး
၆။ပါဋိေဒသနီ သိကၡာပုဒ္======၄ပါး
၇။ေသခိယ သိကၡာပုဒ္=======၇၅ပါး
၈။အဓိကရဏ သမထ=======၇ပါး။
သိကၡာပုဒ္ေပါင္း===၂၂၇ပါး
သိကၡာပုဒ္ အက်ယ္အားျဖင့္ ၉၁,၈၀၅,၀၃၆,၀၀၀
                                         ...................................

၁။ ပါရာဇိက ၄ပါး (ရဟန္းဘ၀မွ ဆံုးရွဴံးရေသာ အျပစ္)

၁။ ေမထုန ဓမၼ ပါရာ ဇိက (ေမထုန္ မီွ၀ဲမႈ) ။ (ရဟန္း ႏွင့္ အထီး အမ သတၱ၀ါ မွီ၀ဲမႈ)
၂။ အဒိနၷာဒါန ပါရာဇိက(တမတ္ႏွင့္ အထက္ ခိုးယူမႈ။)
၃။ မႏုႆ၀ိဂၢဟ ပါရာဇိက (လူမွန္းသိလ်က္ သတ္မႈ ေသေစမႈ)
၄။ ဥတၱရိ မႏုႆ ဓမၼ ပါရာဇိက (စ်ာန္ မဂ္ဖိုလ္မရဘဲ ၀ါၾကြား ေျပာဆိုမႈ)
( ယခု ဘ၀တြင္ ျပန္လည္ျပီး ရဟန္းမျဖစ္ေတာ့ပါ )

၂။ သံဃာဒိသိသ္ ၁၃ ပါး
(ရဟန္း သံဃာမွ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေပးမွ ကုစားလို႔ရေသာ အျပစ္)

ရဟန္း သံဃာမွ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေစာင့္ေရွာက္မွ ကုစားလို႔ ရေသာ အျပစ္။
၅။ သုကၠ၀ိသာဌိ သိကၡာပုဒ္ (မိမိဘာသာ မိမိ လုံံ့လ ျပဳျပီး သုတ္လႊတ္ေစမႈ)
၆။ ကာယသံသဂၢ သိကၡာပုဒ္ (မာတုဂါမ (မိန္းမ) ကုိဆြဲကုိင္မႈ)
၇။ ဒုဠဳလႅ၀ါစာ သိကၡာပုဒ္ (အယုတ္တမာ ေျပာဆိုမႈ)
၈။ အတၱကာမ ပါရိစရိယ သိကၡာပုဒ္ (ေမထုန္ (ကာမ) အလွဴခံမႈ)
၉။ သဥၥရိတၱ သိကၡာပုဒ္ (ရွင္ဥဒါယီ ေအာင္သြယ္မႈ)
၁၀။ ကုဋိကာရ သိကၡာပုဒ္ (သံဃာေတာ္၏ ညြန္ျပမႈကို မခံယူဘဲ ပမာဏထက္   လြန္ေသာေက်ာင္းကုိ ေဆာက္မႈ)
၁၁။ ၀ိဟာရ ကာရ သိကၡာပုဒ္ (ေက်ာင္းေဆာက္လိုေသာေၾကာင့္ သစ္ပင္ခုတ္ေစမႈ)
၁၂။ ဒုဌေဒါသ သိကၡာပုဒ္ (ရဟန္းေတာ္ကုိ မဟုတ္ပဲ ပါရာဇိကျဖင့္ စြပ္စြဲမႈ)
၁၃။ ဒုတိယ ဒုဌေဒါသ သိကၡာပုဒ္ (ပါရာဇိက ျဖင့္ စြပ္စြဲမႈ)
၁၄။ သံဃေဘဒက သိကၡာပုဒ္ (သံဃာ သင္းခြဲမႈ)
၁၅။ ေဘဒါႏု၀တၱက သိကၡာပုဒ္ (သံဃာ သင္း ခြဲျခင္း အားေပးမႈ)
၁၆။ ဒုဗၺစ သိကၡာပုဒ္ (အရွင္ဆႏၷ ဆံုးမသည္ကုိ မနာခံမႈ)
၁၇။ ကုလဒူသက သိကၡာပုဒ္ (ပဗၺဇနီယ ကံျပဳေသာအခါ ကံျပဳေသာ သံဃာမ်ားကုိ ကဲ့ရဲ႔ ရွုတ္ခ်မႈ)
( အာပတ္ေျဖရုံျဖင့္ မေျပေပ်ာက္ပါ )
ရဟန္း အခ်င္းခ်င္း ေဒသ နာၾကား (အာပတ္ေျဖ ) အျပစ္၀န္ခံျပီး ေနာင္ကုိ မလုပ္ပါ ဟု ေျပာဆို ၀န္ခံလွ်င္ ေျပေပ်ာက္ႏုိင္ေသာ အျပစ္မ်ား


၃။ အနိယတ သိကၡာပုဒ္ ၂ ပါး

၁၈။ အဌမအနိယတ သိကၡာပုဒ္(လူအမ်ား၏ မ်က္စိကြယ္ရာ မာတုကာမႏွင့္အတူ အကြယ္အကာရွိေသာ
ေနရာ၌ တစ္ေယာက္ခ်င္း ေနထိုင္မႈ)
၁၉။ ဒုတိယအနိယတ သိကၡာပုဒ္ (လူအမ်ား၏ နားကြယ္ရာ မာတုကာမႏွင့္အတူ အကြယ္အကာရွိေသာ
ေနရာ၌ တစ္ေယာက္ခ်င္း ေနထိုင္မႈ)


၄။ နိႆဂၢိပါစိတ္ သိကၡာပုဒ္ အပါး ၃၀ (စြန္႔ျပစ္ရမည္)

(စီ၀ရ၀ဂ္)
၂၀။ ပဌမ ကထိန သိကၡာပုဒ္ (သကၤန္း အပုိ ေဆာင္မႈ)
၂၁။ ဒုတိယ ကထိန သိကၡာပုဒ္ (သကၤန္းၾကီးကုိ မယူပဲ ခရီးထြက္မႈ)
၂၂။ တတိယ ကထိန သိကၡာပုဒ္ (အကာလ၌ ရေသာ သကၤန္းကုိ တစ္လထက္ပုိျပီး မခ်ဴပ္ဆိုးဘဲ ထားမႈ)
၂၃။ ပုရာဏ စီ၀ရ သိကၡာပုဒ္ (ေဆြမ်ဴိးမေတာ္ေသာ ဘိကၡဳနီအား သကၤန္းဖြပ္ေလွ်ာ္ခို္င္းမႈ)
၂၄။ စီ၀ရပဋိဂၢဟဏ သိကၡာပုဒ္ (ေဆြမ်ဴိးမေတာ္ေသာ ဘိကၡဳနီထံ သကၤန္းအလွဴခံမႈ)
၂၅။ အညာတက ၀ိညတၱိ ကထိန သိကၡာပုဒ္ (ေဆြးမ်ဴိးမေတာ္သူထံ သကၤန္းေတာင္းမႈ)
၂၆။ တတုတၱရိ သိကၡာပုဒ္ (သကၤန္းႏွစ္ထည္ ထက္ပုိျပီး အလွဴခံမႈ)
၂၇။ ဥပကၡဋ သိကၡာပုဒ္ (သကၤန္းေကာင္းေအာင္ တန္ဖိုးပုိေအာင္ အလြန္ အထူး စီမံမႈ)
၂၈။ ဒုတိယ ဥပကၡဋ သိကၡာပုဒ္ (သကၤန္းေကာင္းေအာင္ အလြန္ အထူး စီမံမႈ)
၂၉။ ရာဇ သိကၡာပုဒ္ (ေ၀ယ်ာ၀စၥျပဳသူအား ၀တၳဳေငြ အတင္းေတာင္းမႈ)

(ေကာသိယ၀ဂ္)
၃၀။ ေကာသိယ သိကၡာပုဒ္ (ပုိးခ်ည္ေရာေႏွာ အခင္း ျပဳလုပ္ေစမႈ)
၃၁။ သုဒၶၵကာဠက သိကၡာပုဒ္ (အနက္ေရာင္ သိုးေမြးအခင္း ျပဳလုပ္မႈ)
၃၂။ ေဒြဘာဂ သိကၡာပုဒ္ (အနက္ေရာင္ သိုးေမြးကုိ သံုးပံု ႏွစ္ပံုထက္ ပုိျပီး ပါ၀င္ေစမႈ)
၃၃။ ဆဗၺႆ သိကၡာပုဒ္ (ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း အခင္းသစ္ ျပဳလုပ္မႈ)
၃၄။ နိသီဒနသႏၳတ သိကၡာပုဒ္ (အခင္းေဟာင္းကုိ စြန္႔ျပစ္မႈ)
၃၅။ ဧဠကေလာမ သိကၡာပုဒ္ (သိုးေမႊးထုပ္ သယ္ေဆာင္မႈ)
၃၆။ ဧဠကေလာမေဓာ၀ါပန သိကၡာပုဒ္ (ဘိကၡဳနီအား သိုးေမႊးဖြပ္ေလွ်ာ္ခိုင္းမႈ)
၃၇။ ရူပိယ သိကၡာပုဒ္ (ေရႊ ေငြ အလွဴခံယူမႈ)
၃၈။ ရူပိယေ၀ါဟာရ သိကၡာပုဒ္ (ေရႊ ေငြ ျဖင့္ လဲလွယ္မႈ)
၃၉။ ကယ၀ိကၠယ သိကၡာပုဒ္ (အေရာင္း အ၀ယ္ျပဳမႈ)

(ပတၱ၀ဂ္)
၄၀။ ပတၱ သိကၡာပုဒ္ (ကုိယ္ပုိင္ သပိတ္မ်ားစြာ သိမ္းစည္းထားမႈ)
၄၁။ ဦနပဥၥဗ ႏၶ န သိကၡာပုဒ္ (သပိတ္မ်ားစြာ ေတာင္းခံမႈ)
၄၂။ ေဘသဇၹ သိကၡာပုဒ္ (ေဆးပစၥည္း သိုမွီးသိမ္းစည္းမႈ)
၄၃။ ၀ႆိကသာဋိက သိကၡာပုဒ္ (မိုးတြင္းမေရာက္မီ မိုးေရ ခံသကၤန္းရွာမွီးမႈ)
၄၄။ စီ၀ရအစၦိႏၵန သိကၡာပုဒ္ (ေပးျပီး သကၤန္းျပန္ျပီး လုယူမႈ)
၄၅။ သုတၱ၀ိညတၱိ သိကၡာပုဒ္ ( ခ်ည္တို႔ကို မ်ားစြာ ေတာင္းမႈ)
၄၆။ မဟာေပသကာရ သိကၡာပုဒ္ (အလွဴရွင္ ရည္မွန္းထားသည္ထက္ ပုိျပီး သကၤန္းရက္ေစမႈ)
၄၇။ အေစၥက စီ၀ရ သိကၡာပုဒ္ (အေစၥက သကၤန္းကုိ ၾကာရွည္စြာ ထားမႈ)
၄၈။ သာသကၤ သိကၡာပုဒ္ (ေျခာက္ညဥ္႔ထက္ပုိျပီး သကၤန္းႏွင့္ ကင္းေနမႈ)
၄၉။ ပရိဏတ သိကၡာပုဒ္ (သံဃာသို႔ညြတ္ျပီး လာဘ္ကုိ မိမိသို႔ ညြတ္ေစမႈ)၅။ သုဒၶါ ပါစိတ္ သိကၡာပုဒ္ ၉၂ပါး
(ကုသိုလ္စိတ္မွ ေလ်ာက်ေစေသာ အျပစ္)

၅၀။ မုသာ၀ါဒ သိကၡာပုဒ္ (လိမ္လည္ေျပာမႈ)
၅၁။ ၾသမသ ၀ါဒ သိကၡာပုဒ္( ဆဲေရးရွဳတ္ခ်မႈ)
၅၂။ ေပသုည သိကၡာပုဒ္ (ေခ်ာပစ္ကုန္းတိုက္မႈ)
၅၃။ ပဒေသာ ဓမၼ သိကၡာပုဒ္ (လူ သာမေဏတို႔ႏွင့္ ပါဠိေတာ္ကုိ သံျပိဳင္ ဆိုမႈ)
၅၄။ ပဌမ သဟ ေသယ် သိကၡာပုဒ္ (လူ သာမေဏတို႔ ႏွင့္ အတူ အိပ္မႈ)
၅၅။ ဒုတိယ သဟေသယ် သိကၡာပုဒ္ (မာတုကာမႏွင့္အတူ အမုိးအကာတူ ေနရာ၌အိပ္မႈ)
၅၆။ ဓမၼေဒသနာ သိကၡာပုဒ္ (မာတုကာမအား ေယာက်ာ္းအေဖာ္မပါပဲ တရားေဟာမႈ)
၅၇။ ဘူတာေရာစန သိကၡာပုဒ္ (စ်ာန္ မဂ္ဖိုလ္တရားရေၾကာင္း အမွန္ေျပာမႈ)
၅၈။ ဒုဌဳလႅာေရာစန သိကၡာပုဒ္ (ရဟန္းတပါး၏ သံဃာဒိေသသ္အာပတ္ကုိ လူတို႔အားေျပာမႈ)
၅၉။ ပထ၀ီ ခဏန သိကၡာပုဒ္ (ေျမတူးမႈ အတူးခုိင္းမႈ)

(ဘူတဂါမ၀ါဂ္)
၆၀။ ဘူတဂါမ သိကၡာပုဒ္ (သစ္ပင္ခုတ္မႈ)
၆၁။ အည၀ါဒက သိကၡာပုဒ္ (စကားလွီးလြဲမႈ)
၆၂။ ဥဇၥ်ာပနက သိကၡာပုဒ္ (ကဲ့ရဲ႔ ရွဴတ္ခ်မႈ)
၆၃။ ပဌမ ေသနာသန သိကၡာပုဒ္ (သံဃိက ေညာင္ေစာင္း(ကုဋင္)ေခါင္းအံုးစသည္ကို လြင္တီးေကာင္၌ခင္းၿပီး မရုတ္သိမ္းမႈ)
၆၄။ ဒုတိယ ေသနာသန သိကၡာပုဒ္ (သံဃိကေက်ာင္းေပၚ၀ယ္ အိပ္ရာေနရာခင္းၿပီး မရုပ္သိမ္းမႈ)
၆၅။ အႏုပခဇၨ သိကၡာပုဒ္ (မေထရ္ၾကီးမ်ား အနားကပ္ျပီး ေနထိုင္မႈ)
၆၆။ နိကၯန သိကၡာပုဒ္ (သံဃိက ေက်ာင္းမွ ထြက္သြားေအာင္လုပ္မႈ)
၆၇။ ေ၀ဟာသကုဋိ သိကၡာပုဒ္ (အခင္းမရွိသည့္ အေပၚထပ္တြင္ ခုတင္ခင္းေနမႈ)
၆၈။ မဟလႅက ၀ိဟာ၇ သိကၡာပုဒ္ (ေက်ာင္းကုိ အထပ္ထပ္ အမိုးခိုင္းမႈ)
၆၉။ သပၸါဏက သိကၡာပုဒ္ (ပုိးရွိေသာ ေရကုိသြန္မႈ)

(ဘိကၡဳေနာ၀ါဒ၀ဂ္)
၇၀။ ၾသ၀ါဒ သိကၡာပုဒ္ (ဘိကၡဳနီ တို႔အား ၾသ၀ါဒ ေပးမႈ)
၇၁။ အတၳဂၤတ သိကၡာပုဒ္ (ဘိကၡဳနီ တို႔အားေန၀င္ေအာင္ ၾသ၀ါဒ ေပးမႈ)
၇၂။ ဘိကၡဳႏုပႆယ သိကၡာပုဒ္ (ဘိကၡဳနီေက်ာင္းသုိ႔သြားျပီး ၾသ၀ါဒေပးမႈ)
၇၃။ အာမိသ သိကၡာပုဒ္ (ေထရ္ၾကီးတို႔အား စြပ္စြဲမႈ)
၇၄။ စီ၀ရဒါန သိကၡာပုဒ္ (ဘိကၡဳနီအား သကၤန္းေပးမႈ)
၇၅။ စီ၀ရ သိဗၺန သိကၡာပုဒ္ (ေဆြမ်ိဳးမေတာ္ေသာ ဘိကၡဳနီအား သကၤန္းခ်ဴပ္ေပးမႈ)
၇၆။ သံ၀ိဓာန သိကၡာပုဒ္ (ဘိကၡဳနီ တို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ျပီး ခရီးသြားမႈ)
၇၇။ နာ၀ါဘိရုဟန သိကၡာပုဒ္ (ဘိကၡဳနီ တို႔ႏွင့္ တုိင္ပင္ျပီး ေလွစီးမႈ)
၇၈။ ဘိကၡဳနိပရိပါစိတ သိကၡာပုဒ္ (ဘိကၡဳနီ စီမံေပးေသာ ဆြမ္းကုိ စားမႈ)

(ေဘာဇန၀ဂ္)
၈၀။ အာ၀ါသထပိ႑ သိကၡာပုဒ္ (တည္းခိုရာ ဇရပ္၌ ဧည့္၀တ္ဆြမ္းကုိ အျမဲစားမႈ)
၈၁။ ဂဏေဘာဇန သိကၡာပုဒ္ (ဂဏေဘာဇဥ္ကုိ စားမႈ)
၈၂။ ပရမၸရေဘာဇန သိကၡာပုဒ္ (ပထမပင့္ဆြမ္းကုိ မစားပဲ ဒုတိယ ပင့္ဆြမ္းကုိ စားမႈ)
၈၃။ ကာဏာမာတာ သိကၡာပုဒ္ (လက္ေဆာင္ေပးဖို႔ မုန္႔မ်ားကုိ အကုန္ အလွဴခံမႈ)
၈၄။ ပထမ ပ၀ါရဏာ သိကၡာပုဒ္ ( ေတာ္ျပီဟု ပစ္ပယ္ျပီးမွ ထပ္မံစားမႈ)
၈၅။ ဒုတိယ ပ၀ါရဏာ သိကၡာပုဒ္ (ပ၀ါရိတ္ သင့္ထားေသာ ရဟန္းအား ေနာက္ထပ္စားရန္ တိုက္တြန္းမႈ)
၈၆။ ၀ိကာလ ေဘာဇန သိကၡာပုဒ္ (ေန႔လြဲညစာ စားေသာက္မႈ)
၈၇။ သႏၷိဓိ သိကၡာပုဒ္ (စားစရာ သိုမွီ သိမ္းစည္းထားျပီး စားမႈ)
၈၈။ ပဏီတ ေဘာဇန သိကၡာပုဒ္ (မြန္ျမတ္ေသာ အစာကုိ ေတာင္းစားမႈ)
၈၉။ ဒႏၱေပါဏ သိကၡာပုဒ္ (အကပ္မခံပဲ စားမႈ)

(အေစလက၀ဂ္)၉၀။ အေစလက သိကၡာပုဒ္ ( အ၀တ္မ၀တ္ေသာ တိတၱိတို႔အား အစားအစာေပးမႈ)
၉၁။ ဥေယ်ာဇန သိကၡာပုဒ္ (ဆြမ္းခံေခၚသြားျပီးေနာက္ ျပန္လႊတ္မႈ)
၉၂။ သေဘာဇန သိကၡာပုဒ္ (လင္မယားအိပ္ယာေပၚ၌ ထိုင္ေနမႈ)
၉၃။ ရေဟာပဋိစၦႏၷ (ဖံုးကြယ္ရာ၌ မာတုဂါမ ႏွင့္ေနမႈ)
၉၄။ ရေဟာနိသဇၹ သိကၡာပုဒ္ (ဆိတ္ကြယ္ရာ၌ မာတုကာမႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္ခ်င္းအတူေနမႈ)
၉၅။ စာရိတၱ သိကၡာပုဒ္ (ဆြမ္းမစားမီ အိမ္လည္မႈ)
၉၆။ မဟာနာမ သိကၡာပုဒ္ (ႏွိပ္ႏွိပ္စက္စက္ေတာင္းမႈ)
၉၇။ ဥယ်ဳတၱေသနာ သိကၡာပုဒ္ (စစ္တိုက္ထြက္သည္ကုိ ၾကည့္ရွုမႈ)
၉၈။ ေသနာ၀ါသ သိကၡာပုဒ္ (စစ္တပ္အတြင္း ညအိပ္မႈ)
၉၉။ ဥေယ်ာဓိက သိကၡာပုဒ္ (စစ္တုိက္ေနသည္ကုိ ၾကည့္မႈ)

(သုရာပါန၀ဂ္)၁၀၀။ သုရာပါန သိကၡာပုဒ္ (ေသရည္ေသရက္ ေသာက္မႈ)
၁၀၁။ အဂၤုလိပေတာဒက သိကၡာပုဒ္ (ကလိထုိကစားမႈ)
၁၀၂။ ဟသဓမၼ သိကၡာပုဒ္ (အစီရ၀တီ ျမစ္ထဲ၌ ေရကစားမႈ)
၁၀၃။ အနာဒရိယ သိကၡာပုဒ္ (ရဟန္းတို႔အား မေလးမစားေျပာမႈ)
၁၀၄။ ဘိ ံသာပန သိကၡာပုဒ္ (ေျခာက္လွန္႔မႈ)
၁၀၅။ ေဇာတိ သိကၡာပုဒ္ (မီးလႈံမႈ)
၁၀၆။ နဟာန သိကၡာပုဒ္ (အလိုက္မသိပဲ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာေရခ်ဴိးမႈ)
၁၀၇။ ဒုဗၺဏၰကရဏ သိကၡာပုဒ္ (သကၤန္း မမွတ္မိမႈ)
၁၀၈။ ၀ိကပၸန သိကၡာပုဒ္ (ပစၥဳဒၶိဳရ္ သကၤန္းကုိ ၀တ္မႈ)
၁၀၉။ စီ၀ရအပနိဓါန သိကၡာပုဒ္ (သပိတ္ သကၤန္း စသည္ကုိ ၀ွက္ထားမႈ)

(သပၸါဏက၀ဂ္)
၁၁၀။ သဥိၥစၥ သိကၡာပုဒ္ (က်ီးကန္သတ္မႈ)
၁၁၁။ သပၸါဏက သိကၡာပုဒ္ (ေရကုိ ပုိးေကာင္ရွိမွန္းသိလ်က္ေသာက္သံုးမႈ)
၁၁၂။ ဥေကၠာဋန သိကၡာပုဒ္( အဓိကရုဏ္ျဖစ္ေအာင္ လႈပ္ေဆာ္မႈ)
၁၁၃။ ဒု႒ဳလႅ သိကၡာပုဒ္ (ရုန္ရင္းေသာအာပတ္ကုိ ဖံုးကြယ္ထားမႈ)
၁၁၄။ ဥဳန၀ီသတိ၀ႆ သိကၡာပုဒ္ (အသက္ႏွစ္ဆယ္မျပည့္သူကုိ ရဟန္းျပဳေပးမႈ)
၁၁၅။ ေထယ်သတၳ သိကၡာပုဒ္ (ခိုးသူကုန္သည္ႏွင့္အတူသြားမႈ)
၁၁၆။ သံ၀ိဓာန သိကၡာပုဒ္ (မာတုကာမႏွင့္အတူ ခရီးသြားမႈ)
၁၁၇။ အရိ႒ သိကၡာပုဒ္ (မွားယြင္းေသာအယူကုိ ယူမႈ)
၁၁၈။ ဥကၡိတၱ သံေဘာဂ သိကၡာပုဒ္ (ထုတ္ခံရေသာ ၇ဟန္းႏွင့္ ေပါင္းမႈ)
၁၁၉။ ကဏၬက သိကၡာပုဒ္ (မိစၦာ၀ါဒီသာမေဏႏွင့္ ဆက္ဆံမႈ)

(သဟဓမၼိက၀ဂ္)
၁၂၀။ သဟဓမၼိက သိကၡာပုဒ္ (သိကၡာပုဒ္ကုိ သြယ္၀ိုက္ျငင္းဆန္မႈ)
၁၂၁။ ၀ိေလခန သိကၡာပုဒ္ (သိကၡာပုဒ္ကုိ ကဲ့ရဲ႔မႈ)
၁၂၂။ ေမာဟန သိကၡာပုဒ္ (သိကၡာပုဒ္ကုိ မသိဟန္ေဆာင္မႈ)
၁၂၃။ ပဟာရ သိကၡာပုဒ္ (ရဟန္းကုိ ရုိက္ႏွက္မႈ)
၁၂၄။ တလသတၱိက သိကၡာပုဒ္ (ရုိက္ႏွက္မည့္ဟန္ ခ်ိန္ရြယ္မႈ)
၁၂၅။ အမူလက သိကၡာပုဒ္ (သံဃာဒိေသသ္အာပတ္ျဖင့္ စြပ္စြဲမႈ)
၁၂၆။ သဥိၥစၥ သိကၡာပုဒ္ (ရဟန္းအား သံသယျဖစ္ေစမႈ)
၁၂၇။ ဥပႆုတိ သိကၡာပုဒ္ (ရန္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းမ်ား စကားေျပာေနသည္ကုိ ေခ်ာင္းနားေထာင္မႈ)
၁၂၈။ ကမၼပတိဗာဟန သိကၡာပုဒ္ (ဆႏၵေပးျပီးမွ ကံကုိ တားျမစ္မႈ)
၁၂၉။ ဆႏၵံအဒတြာ ဂမန သိကၡာပုဒ္ (ဆႏၵမေပးပဲ ဖယ္ခြာသြားမႈ)
၁၃၀။ ဒုဗၺလ သိကၡာပုဒ္ (သံဃာႏွင့္ သေဘာတူ သကၤန္းေပးျပီးမွ ရွုံ ႔ခ်ကဲ့ရဲ႔မႈ)
၁၃၁။ ပရိဏာမန သိကၡာပုဒ္ (သံဃိကလာဘ္ကုိ အျခားပုဂၢဳိလ္သို႔ ညြတ္ေစမႈ)


(ရတန၀ဂၤ ရာဇ၀ဂ္)
၁၃၂။ အေႏၱပုရ သိကၡာပုဒ္ (ၾကိဳတင္အသိမေပးပဲ နန္းတြင္းခန္းေဆာင္သို႔ ၀င္မႈ)
၁၃၃။ ရတန သိကၡာပုဒ္ (ေငြထုတ္ကုိ သိမ္းထားမႈ)
၁၃၄။ ၀ိကာလဂါမပေ၀သန သိကၡာပုဒ္ (ေနလြဲခ်ိန္တြင္ ရွာတြင္း၀င္မႈ)
၁၃၅။ သူစိဃရ သိကၡာပုဒ္ (အလိုက္မသိပဲ အပ္ဗူးအမ်ားကုိေတာင္းမႈ)
၁၃၆။ မဥၥပီ႒ သိကၡာပုဒ္ (ျမင့္ေသာကုတင္ေပၚတြင္ အိပ္မႈ)
၁၃၇။ တူေလာနဒၶ သိကၡာပုဒ္ (၀ါဂြမ္းေမြ႔ယာသံုးစြဲမႈ)
၁၃၈။ နိသီဒန သိကၡာပုဒ္ (အလြန္ၾကီးေသာ နိသီဒုိင္အခင္းကုိေဆာင္မႈ)
၁၃၉။ က႑ဳပဋိ စၦာဒိ သိကၡာပုဒ္ (အနာလြမ္းသကၤန္းကုိ ပမာဏလြန္ေအာင္ျပဳမႈ)
၁၄၀။ ၀ႆိကသာဋိကာ သိကၡာပုဒ္ (အတိုင္းအရွည္လြန္ေသာမိုးရည္ခံသကၤန္းကုိ ျပဳလုပ္မႈ)
၁၄၁။ နႏၵေတၳရ သိကၡာပုဒ္ (ဘုရားသကၤန္းေတာ္ေလာက္ၾကီးေသာ သကၤန္းကုိ ၀တ္ဆင္မႈ)
၆။ ပါဋိေဒသနီ သိကၡာပုဒ္ ၄ ပါး (သီးျခား ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားရေသာအျပစ္)

၁၄၂။ ပ႒မ ပါဋိေဒသနီယ သိကၡာပုဒ္ ( ဘိကၡဳနီထံမွ ဆြမ္းကုိခံယူမႈ)
၁၄၃။ ဒုတိယ ပါဋိေဒသနီယ သိကၡာပုဒ္ (ဆြမ္းစားစဥ္ ဘိကၡဳနီ စီမံသည္ကုိ မတားျမစ္မႈ)
၁၄၄။ တတိယ ပါဋိေဒသနီယ သိကၡာပုဒ္ (ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ကုိ အတိုင္းအရွည္မသိ ခံယူမႈ)
၁၄၅။ စတုတၳ ပါဋိေဒသနီယ သိကၡာပုဒ္ (ၾကိဳတင္အသိမေပးသည့္ ဆြမ္းကုိစားမႈ)
၇။ ေသခိယ သိကၡာပုဒ္ ၇၅ပါး (သင္ၾကားေလ့က်င္ရမည္)

၁၄၆။ ပရိမ႑လ သိကၡာပုဒ္ (၂)ပါး (သကၤန္းကုိ ေရွ့ေနာက္၀ဲယာ အ၀န္းညီစြာ ၀တ္ရုံရန္။)
၁၄၈။ သုပၸဋိ စၦႏၷ သိကၡာပုဒ္ (၂)ပါး (ျမိဳ့ရြာ အတြင္းတြင္ သကၤန္းရုံထား၇န္။)
၁၅၀။ သုသံ၀ုသ သိကၡာပုဒ္ (၂)ပါး (ျမိဳ့ရြာ အတြင္းတြင္ ကာယိေျႏၵထိန္းရန္)
၁၅၂။ ၾသကၡိတၱစကၡဳ သိကၡာပုဒ္ (၂)ပါး (ျမိဳ႔ရြာအတြင္းတြင္ မ်က္လႊာခ်ထားရန္)
၁၅၄။ ဥကၡိတၱက သိကၡာပုဒ္ (၂)ပါး (သကၤန္းကုိ မျပီးသြားလာေနထိုင္မႈ)

(ဥဇၹ ဂႅိက၀ဂ္)
၁၅၆။ဥဇဂၣိက၀ဂ္ သိကၡာပုဒ္ (၂)ပါး (ျမိဳ့ရြာအတြင္းျပင္းစြာရယ္မႈ)
၁၅၈။ အပၸသဒၵ သိကၡာပုဒ္ (၂)ပါး (စကားကုိ တိုးတိုးေျပာရန္)
၁၆၀။ ၁၆၅ထိ ။ ပစာလကစာေသာ သိကၡာပုဒ္ (၆)ပါး (ကာယိေျႏၵကိုေစာင့္ထိန္း၇န္)

(ခမၻကတ၀ဂ္)
၁၆၆။ ခမၻကတ သိကၡာပုဒ္ (၂)ပါး (ခါးမေထာက္ရ)
၁၆၈။ ဥဂုဏၭိတ သိကၡာပုဒ္ (၂)ပါး (ေခါင္းျမီး မျခဳံရ။)
၁၇၀။ ဥကၠဳဋိက သိကၡာပုဒ္ (ေျခဖ်ားေထာက္မသြားရ)
၁၇၁။ ပလႅတၳိက သိကၡာပုဒ္ (ဒူးကုိ သိုင္းဖြဲ႔မထိုင္ရ)
၁၇၂။ သကၠစၥပဋိဂၢဏ သိကၡာပုဒ္ (ေလးေလးစားစားဆြမ္းခံရန္)
၁၇၃။ ပတၱသညီ သိကၡာပုဒ္ (ဆြမ္းခံစဥ္ သပိတ္တြင္ စိတ္အာရုံျပဳေနရန္။)
၁၇၄။ သမသူပက သိကၡာပုဒ္ (ဆြမ္းႏွင့္ဟင္း မွ်တရုံသာ ခံယူရန္။)
၁၇၅။ သမတိတၳိက သိကၡာပုဒ္ (သပိတ္အနားေရးညီရုံသာ ဆြမ္းခံရန္။)


(သကၠစၥ၀ဂ္)
၁၇၆။ သကၠစၥ ဘဥၹန သိကၡာပုဒ္ (ဆြမ္းစားရာတြင္ ေလးစားမႈရွိရန္)
၁၇၇။ ပတၱသညီဘဥၹန သိကၡာပုဒ္ ( သပိတ္၌စိတ္စိုက္ျပီး စားရန္)
၁၇၈။ သပဒါန သိကၡာပုဒ္ (ဆြမ္းကုိ အစဥ္အတိုင္း စားရန္)
၁၇၉။ သမသူပကဘဥၹန သိကၡာပုဒ္ (ဆြမ္းနဲ႔ဟင္း မွ်တစြာစားရန္)
၁၈၀။ ထူပကတ သိကၡာပုဒ္ (ဆြမ္းဦးဆြမ္းထိပ္မွ ယူမစား၇န္..)
၁၈၁။ ပဋိစၦာဒန သိကၡာပုဒ္ (ဟင္းကုိ ဆြမ္းျဖင့္ ဖံုးမထားရ)
၁၈၂။ သူေပါဒန၀ိညတၱိ သကၡာပုဒ္ (မနာမဖ်ားပဲ ဆြမ္းနဲ႔ဟင္းကုိ ေတာင္းခံမစားရ)
၁၈၃။ ဥဇၥ်ာနသညီ သိကၡာပုဒ္ (ကဲ့ရဲ႔လိုစိတ္ျဖင့္ သူတပါးသပိတ္ကုိ မၾကည့္ရ)
၁၈၄။ အတိမဟႏၱကဗဠ သိကၡာပုဒ္ (ဆြမ္းလုတ္ၾကီးၾကီးမစားရ)
၁၈၅။ ပရိမ႑လအာေလာပ သိကၡာပုဒ္ (ဆြမ္းလုတ္ကုိ ညီေအာင္ညိွျပီး စားရမည္)
၁၈၆။ အနာဟဋ သိကၡာပုဒ္ (ဆြမ္းလုတ္မေ၇ာက္မီ ခံတြင္းကုိ ၾကိဳတင္ဖြင့္မထားရ)
၁၈၇။ ဘုဥၹမန သိကၡာပုဒ္ (လက္ေခ်ာင္းအားလံုး ခံတြင္းသို႔မသြင္းရ)
၁၈၈။ သကဗဠ သိကၡာပုဒ္ (ဆြမ္းပလုတ္ပေလာင္းျဖင့္ စကားမေျပာရ)
၁၈၉။ ပိ႑ုဳေကၡပက သိကၡာပုဒ္( ဆြမ္းလုတ္ကုိ ခံတြင္းထဲသို႔ ပစ္ေပါက္မသြင္းရ)
၁၉၀။ ကဗဠာ၀ေစၦဒက သိကၡာပုဒ္ (ဆြမ္းလုတ္ကုိ ကိုက္ျဖတ္မစားရ)
၁၉၁။ အ၀က႑ကာရက သိကၡာပုဒ္ (ပါးေဖာင္းေအာင္ျပဳျပီး မစားရ)
၁၉၂။ ဟတၳ နိဒၶဳနကံ သိကၡာပုဒ္ (ဆြမ္းစားစဥ္ လက္မခါရ)
၁၉၃။ သိတၳ ၀ကာရက သိကၡာပုဒ္ (ဆြမ္းလံုးမ်ား ျဖန္႔ၾကဲျပီး မစားရ)
၁၉၄။ ဇိ၀ါွနိစၦာရက သိကၡာပုဒ္ (လွ်ာထုတ္မစားရ)
၁၉၅။ စပုစပုသာရက သိကၡာပုဒ္ (ပ်တ္ပ်တ္အသံမထြက္ေစရ)

(သုရုသုရု၀ဂ္)
၁၉၆။ သုရုသုရု သိကၡာပုဒ္ (အစာစားစဥ္ ရႈးရႈးရွဲရွဲမျမည္ေစရ)
၁၉၇။ ဟတၳနိေလႅဟက သိကၡာပုဒ္ (လက္တြင္ ကပ္ေနေသာ အစာကုိ မလ်က္ရ)
၁၉၈။ ပတၱနိေလႅဟက သိကၡာပုဒ္ (သပိတ္ကုိ ျခစ္ျပီး မစားရ)
၁၉၉။ ၾသဠနိေလႅဟက သိကၡာပုဒ္ (ႏႈတ္ခမ္းကုိ လွ်ာျဖင့္ ရက္ျပီး မစားရ)
၂၀၀။ သာမိသ သိကၡာပုဒ္ (ဟင္းေပက်ံေသာ လက္ျဖင့္ ေသာက္ေရခြက္ မကိုင္ရ)
၂၀၁။ သသိတၳက သိကၡာပုဒ္ (ဆြမ္းလံုးပါေသာ သပိတ္ေဆးေရကုိ ျမိဳ့ရြာအတြင္း မစြန္႔ရ)
၂၀၂။ ဆတၱပါဏိ သိကၡာပုဒ္ ( ထီးကုိင္ထားသူအား တရားမေဟာရ)
၂၀၃။ ဒ႑ပါဏိ သိကၡာပုဒ္ ( တုတ္ကုိင္ထားသူအား တရားမေဟာရ)
၂၀၄။ သတၳပါဏိ သိကၡာပုဒ္ ( ဓားကုိင္ထားသူအား တရားမေဟာရ)
၂၀၅။ အာ၀ုဓပါဏိ သိကၡာပုဒ္ (ေလးလက္နက္ကုိင္ထားသူမ်ားအား တရားမေဟာရ)
၂၀၆။ ပါဒုကာရူဠ သိကၡာပုဒ္ (က်န္းမာပါလ်က္ ေျခနင္းစီးထားသူအား တရားမေဟာရ)
၂၀၇။ ဥပါပနာရူဠ သိကၡာပုဒ္ (က်န္းမာပါလ်က္ ဖိနပ္စီးထားသူအား တရားမေဟာရ)
၂၀၈။ ယာနဂတ သိကၡာပုဒ္ (က်န္းမာပါလ်က္ ယာဥ္ေပၚ ေနသူအား တရားမေဟာရ)
၂၀၉။ သယနဂတ သိကၡာပုဒ္ (က်န္းမာပါလ်က္ အိပ္ရာထဲေနသူအား တရားမေဟာရ)
၂၁၀။ ပလႅတၳိကနိသိႏၷ သိကၡာပုဒ္ (က်န္းမာပါလ်က္ အေယာဂပတ္ဖြဲ့ျပီး ထိုင္ေနသူအား တရားမေဟာရ)
၂၁၁။ ေ၀ငွိတသီသ သိကၡာပုဒ္ (က်န္းမာပါလ်က္ေခါင္းေပါင္းေပါင္းထားသူအား တရားမေဟာရ)
၂၁၂။ ၾသဂု႑ိသီသ သိကၡာပုဒ္ (က်န္းမာပါလ်က္ ဦးေခါင္းျခံဳထားသူအား တရားမေဟာရ)
၂၁၃။ ဆမာ သိကၡာပုဒ္ (ေျမၾကီးေပၚေနလ်က္ တရားမေဟာရ)
၂၁၄။ နီစ အာသန သိကၡာပုဒ္(နိမ့္ရာမွ ေနျပီး တရားမေဟာရ)
၂၁၅။ ငွိတ သိကၡာပုဒ္ (မတ္တပ္ရပ္လ်က္ တရားမေဟာရ)
၂၁၆။ ပစၦဂမန သိကၡာပုဒ္ (ေနာက္က လုိက္၍ တရားမေဟာရ)
၂၁၇။ ဥပၸထဂမန သိကၡာပုဒ္ (လမ္းေဘးက လိုက္၍ တရားမေဟာရ)
၂၁၈။ ငွိတဥစၥာရ သိကၡာပုဒ္ (မနာမဖ်ားပဲ မတ္တပ္၇ပ္ျပီး က်င္ၾကီးမစြန့္ ရ)
၂၁၉။ ဟရိတ ဥစၥာရ သိကၡာပုဒ္ (မနာမဖ်ားပဲ စိမ္းစိုရာ၌ က်င္ၾကီးက်င္ငယ္မစြန့္ ရ)
၂၂၀။ ဥဒက ဥစၥာရ သိကၡာပုဒ္ (မနာမဖ်ားပဲ ေရ၌ က်င္ၾကီးက်င္ငယ္မစြန့္ ရ)

၈။ အဓိကရဏ သမထ ၇ ပါ
ျဖစ္ေပၚလာေသာ အဓိကရုဏ္းမႈခင္းမ်ားကုိ ေျပျငိမ္းေစမည့္ နည္းလမ္း ခုႏွစ္မ်ဴိး
၂၂၁။ သမၼဳခါ၀ိနယသမထ
၂၂၂။ သတိ၀ိနယသမထ
၂၂၃။ အမူဠ၀ိနယသမထ
၂၂၄။ ပဋိညာတကရဏသမထ
၂၂၅။ ေယဘုယ်သိကာသမထ
၂၂၆။ တႆပါပိယသိကသမထ
၂၂၇။ တိဏ၀တၳာရကသမထ                             ၂၂၇ သြယ္၀ိနည္း စာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
                   လိုအပ္သည္မ်ား ရွိပါက ျပင္ဆင္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။
                                ............................................