ပါဠိသည္ တရားမဟုတ္


ယခုေခတ္တြင္ စာနယ္ဇင္းမ်ား၌ "ဂါထာမႏၲာန္" မ်ားကို အေလးေပးေဖာ္ျပၾက၏။ ယင္းသို႕ဂါထာမ်ားကိုေဖာ္ျပရာ၌ "ပါဠိ" ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပၾကရာ အခ်ိဳ႕ေသာ စာဖတ္သူမ်ားက ပါဠိဆိုလွ်င္ "ဘုရားေဟာ" ဟုထင္မွတ္ၾက၏။ ပါဠိႏွင့္ ေရးသားထားေသာ ဂါထာမွန္သမွ် "ဘုရားေဟာ ဂါထာ"ဟု ယုံၾကည္တတ္ၾက၏။ဤအားနည္းခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူလ်က္ "သာသနာျပင္ပဂါထာ" မ်ားကို "ဘုရားေဟာဂါထာ"ေယာင္ေယာင္
ခ်ီးပဖြင့္ဆိုလာမႈမ်ားကို ေတြ ့ရပါ၏။ "ဘာသာတရား" မဟုတ္ပါ။ ပါဠိဘာသာျဖင့္ေရးသားတိုင္း "ဘုရားေဟာ" မဟုတ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္စိမ့္ေသာငွါ ေက်းဇူးရွင္ နမၼားဆရာေတာ္ၾကီး အရွင္ဉာဏ က ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ မိန္႕ၾကားေတာ္မႈခဲ့ပါ၏။ "ပါဠိသည္ တရားမဟုတ္ေပ။ မာဂဓဘာသာျဖစ္၏။ ပရမတ္သား ေပၚေအာင္ေျပာလွ်င္ ဘာစကားမဆို တရားျဖစ္၏။ ျမတ္စြာဘုရား ရွိစဥ္က ရဟန္းတစ္ပါးက ေလွ်ာက္ထားဖူးေလ၏။
"ျမတ္စြာဘုရား၊ သာသနာေတာ္၌ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဇာတ္မွလာေသာ သူတို႕သည္ ရဟန္းျပဳၾကကုန္ျပီးလွ်င္ မိမိတို႕ဘာသာျဖင့္သာ တရားကို ေဟာၾကကုန္၏။ ထိုသို႕ေဟာေသာ္ တရားေတာ္ၾကီး ပ်က္စီးလာပါလိမ့္မည္။ သို႕ပါ၍ ျမတ္စြာဘုရားေဟာသမွ် တရားတို႕ကို သကၠတ ဘာသာသို႕ တင္ထားပါအံ့။ ေဟာေသာသူကိုလည္း သကၠတဘာသာျဖင့္သာ ေဟာပါေစ"

ဟု ေလွ်ာက္ထားေသာအခါ လက္မခံဘဲ မိမိတို႕ဘာသာျဖင့္ ေဟာျခင္းကိုသာ ခြင့္ျပဳေတာ္မႈ၏။

ထို႕ေၾကာင့္ ပရမတ္ညဏ္၊ မဂ္ဉာဏ္ေပၚေအာင္ ေဟာႏိုင္ဖို႕သာ လိုရင္းျဖစ္၍ ပါလိဘာသာသည္ လိုရင္းမဟုတ္ပါေခ်။ ျမန္မာတို႕က ပါဠိကိုမွ တရားဟု ထင္ၾကကုန္၏။ ဉာဏ္နည္းေလစြ တကား"
                                         .........................................

မင္းနန္ (ေမာ္ကြၽန္း) ေရးသားျပဳစုထားေသာ - "ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ဩဝါဒေတာ္မ်ား" စာအုပ္ (စာမ်က္ႏွာ- ၁၉၀) မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။